Tryb postępowania: TRYB UPROSZCZONY - ROZEZNANIE RYNKU

Ogłoszenie znak I 271.7.2019r. z dnia 25.04.2019r.  o wszczęciu postępowania  na wykonanie usługi pod nazwą:

  

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi wchodzącymi w zakres projektu pod nazwą:

 Zachowanie i udostępnianie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie.

Projekt: Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie  realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa nr: RPLU.07.01.00-06-0003/17-00 została zawarta dnia 09.07.2018 roku.

 

Pliki do pobrania


Goganet