Rozeznanie rynku z dnia 25.04.2019 r. na usługę wydruku plakatów i materiałów szkoleniowych

 

Mikroprojekt  pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krasnobród” realizowany w ramach Projektu Fundacji E-Prosperity pn. „W sieci bez barier” dofinansowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 2/2019/FE

 

Gmina Krasnobród z siedzibą w Krasnobrodzie przy ul. 3 Maja 36, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert, w ramach procedury rozeznania rynku, na:

wydruk materiałów szkoleniowych i plakatów, 

w ramach realizacji Mikroprojektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krasnobród” realizowanego  w ramach Projektu pn. „W sieci bez barier” w ramach 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego w terminie do 
6 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) 
w formie pisemnej na adres:

Gmina Krasnobród

Ul. 3 Maja 36

22-440 Krasnobród

lub drogą elektroniczną na adres mmiecznik@krasnobrod.pl

  UWAGA! WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁDANIA OFERT DO DNIA  06.05.2019r.

  1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
  2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.
  4. Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

 

W przypadku pytań dotyczących zapytania ofertowego i jego załączników, uprzejmie proszę o kontakt z Małgorzatą Miecznik-Borkowską adres e-mail: mmiecznik@krasnobrod.pl; nr telefonu: 84 6607691 wew. 38.

 

 

PYTANIA DO OPISU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

1. Chciałbym uściślić informacje odnośnie zapytania ofertowego dotyczącego materiałów szkoleniowych, mianowicie materiały szkoleniowe mają mieć format A5 czy A4, mają być w formie katalogu (jeżeli tak to czy ma być klejony czy szyty, po krótszym czy po dłuższym boku, czy ma być z okładką czy bez niej) lub notatnika czy może "luźne" 100 stron, czy nakład będzie realizowany jednorazowo czy może rozłożony na kilka etapów?

Odpowiedz Zamawiającego: Format kartek -A4, bez okładki. Wydruk może być realizowany jednorazowo dla wszystkich 144 uczestników lub może być rozłożony na kilka etapów, szkolenia będą trwały od V-X.2019 r. średnio 2 grupy szkoleniowe miesięcznie po 12 uczestników w grupie, tj. miesięcznie do przygotowania będą wydruki dla ok. 24 uczestników. Dopuszcza się oba sposoby.

2. Czy materiały szkoleniowe mają być luźne czy spięte np. spiralą?
Odpowiedz Zamawiającego: materiały powinny być spięte zszywaczem, w przypadku braku możliwości spięcia wszystkich stron jednocześnie, można podzielić materiały na kilka części.

3. W nawiązaniu do zapytania dotyczącego usługi wydruku plakatów i materiałów szkoleniowych dla 144 uczestników projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Krasnobród" proszę o określenie formatu „kartki" oraz sposobu jej konfekcji, oprawy.
Odpowiedz Zamawiającego: Format kartek -A4, bez okładki.

4. jakie jest termin realizacji materiałów na szkolenie?
Odpowiedz Zamawiającego: Termin realizacji: V–X.2019 r.

5. Mam pytanie czy to jest tylko oszacowanie ceny, czy zapytanie ofertowe
Odpowiedz Zamawiającego: Jest to rozeznanie rynku. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

6. Poproszę o doprecyzowanie, czy to będzie oprawiane (szyte, klejone) i w jakim formacie mają być kartki.
Odpowiedz Zamawiającego: Format kartek -A4, spięcie zszywaczem.

 

 

 

Załączniki:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty

3. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych


Goganet