Rozeznanie rynku z dnia 25.04.2019 r. catering

 

Mikroprojekt  pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krasnobród” realizowany w ramach Projektu Fundacji E-Prosperity pn. „W sieci bez barier” dofinansowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

 

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2019/FE

 

Gmina Krasnobród z siedzibą w Krasnobrodzie przy ul. 3 Maja 36, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert, w ramach procedury rozeznania rynku, na:

catering -serwis kawowy,

 

w ramach realizacji Mikroprojektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krasnobród” realizowanego  w ramach Projektu pn. „W sieci bez barier” w ramach 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego w terminie do 
6 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)
w formie pisemnej na adres:

Gmina Krasnobród

Ul. 3 Maja 36

22-440 Krasnobród

lub drogą elektroniczną na adres mmiecznik@krasnobrod.pl

 

 UWAGA! WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁDANIA OFERT DO DNIA  06.05.2019r.

 

  1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
  2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo
    do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.
  4. Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia
    i wymagań Zamawiającego.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

 

W przypadku pytań dotyczących zapytania ofertowego i jego załączników, uprzejmie proszę o kontakt z Małgorzatą Miecznik-Borkowską adres e-mail: mmiecznik@krasnobrod.pl; nr telefonu: 84 6607691 wew. 38.

 

Załączniki:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty

3. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych


Goganet