NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie - Stanowisko pracy do spraw gospodarki mieniem

SG.2110.2.2019

BURMISTRZ KRASNOBRODU
OGŁASZA  NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie ul.3 Maja 36, 22-440 Krasnobród (27.02.2019 r.)

Stanowisko pracy do spraw gospodarki mieniem

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria:

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych  w art. 11 ust .2 i 3 ustawy  z dnia 21  listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902.),
 • wykształcenie wyższe o kierunku - prawo
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
  publicznych,
 • brak skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu:, ustawy o samorządzie gminnym, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy – Kodeks cywilny, ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
 • komunikatywność, odporność na stres,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obsługi komputera.
 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
  • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania mieniem gminnym.
  • Ustalanie opłat adiacenckich.
  • Nadzór nad utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w tym obiektów administracyjnych Urzędu.
  • Nadzór nad działalnością wspólnot gruntowych.
  • Przygotowywanie dokumentacji do komunalizacji mienia.
  • Zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych.
  • Prowadzenie spraw związanych z gminnym budownictwem mieszkaniowym, najmem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dotyczących funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.
  • Współpraca z  Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w zakresie gruntów położonych na terenie gminy.
 • Współpraca z Powiatem Zamojskim w zakresie ewidencji gruntów
 • Prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarką mieniem zleconych przez Burmistrza.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu nauki i  stażu   pracy,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie  (kserokopia dyplomu  lub zaświadczenie o ukończeniu studiów) ,
 • kwestionariusz osobowy, osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych   oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji      (oświadczenie dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie – menu „Informacja w Urzędzie”>”Nabory”).

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • praca administracyjno-biurowa przy użyciu urządzeń biurowych, w tym komputera powyżej 4 godzin
 • praca w siedzibie Urzędu  i poza siedzibą,
 • bezpośredni kontakt z interesantami,

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z  podanym adresem zwrotnym osobiście w Sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród  -  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy  ds. gospodarki mieniem” w  terminie do  11 marca 2019r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

 

 1. Inne informacje:

Osoby , które spełnią wymagania formalne  określone w  ogłoszeniu  i zakwalifikują się do dalszego postępowania,  będą informowane telefonicznie bądź e-mailem o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana  oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

       Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Informacje związane z procedurą  naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu pod numerem  (84) 6607691.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie i kierownicze stanowisko      w jednostkach organizacyjnych Gminy dostępna jest na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie – menu „Informacja w Urzędzie”>”Nabory”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej http://umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl/ oraz na tablicy informacyjnej  Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.

Krasnobród, dnia 27 lutego 2019 r.

Burmistrz Krasnobrodu

/-/ Kazimierz Misztal                                                    

Pliki do pobrania


Goganet