ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

    Krasnobród 2019-02-21

I 271.3.2019

 

Zawiadomienie o  unieważnieniu postępowania

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

 

 

W oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16  z pózn. zm.), zawiadamiam o unieważnieniu postępowania w  sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji zamówienia pod nazwą:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród.

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne unieważnienia postępowania:

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

Osoba wykonująca czynności w  postępowaniu w imieniu zamawiającego ustaliła kryteria oceny ofert z naruszeniem art. 91  ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadzone kryterium oceny oferty jakim było Doświadczenie zawodowe dotyczy właściwości wykonawcy co narusza przepis ustawy zawarty w art. 91 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i ma wpływ na wynik postępowania.  W przypadku gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.

 

Uzasadnienie prawne:

 

Unormowane jest w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis prawny zawarty w ustawie umożliwia  Zamawiającemu unieważnienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Burmistrz Krasnobrodu

Kazimierz MISZTAL


Goganet