Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Krasnobród

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Krasnobrodu

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej

Nazwa zadania: ''Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Krasnobród”.

Liczba złożonych ofert: 3

Liczba ofert odrzuconych ze względów formalnych lub merytorycznych: 0

Dokonano wyboru 3 ofert złożonych przez:

- Klub Siatkarski „SET” z Krasnobrodu – przyznana kwota 4 000,00 zł

-Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Arena” – przyznana kwota 4 000,00zł
- Miejsko – Gminny Klub Sportowy IGROS  z Krasnobrodu – przyznana  kwota   42 000,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Złożone oferty spełniły wymogi formalne i uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.
Wyboru ofert dokonano zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. , poz. 450 ) oraz z ogłoszonym dnia 13 lutego 2019 r. otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania: ''Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Krasnobród”.

 

Burmistrz Krasnobrodu
/-/ Kazimierz Misztal

Pliki do pobrania


Goganet