Obwieszczenie Burmistrza Krasnobrodu o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnobród

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Krasnobrodu

z dnia 18 grudnia 2018r.

 

Na podstawie art. 5a ust. 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy

Burmistrz Krasnobrodu

zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnobrodu.

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał dotyczące zmiany statutów sołectw: Borki, Dominikanówka, Grabnik, Hucisko, Hutki, Hutków, Kaczorki, Majdan Mały, Majdan Wielki, Malewszczyzna, Nowa Wieś, Potok Senderki, Szur, Stara Huta , Wólka Husińska, Zielone oraz osiedli: Krasnobród Centrum, Podklasztor i Podzamek.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 18 grudnia 2018r. i trwać będą do 27 grudnia 2018r.

Wnioski i opinie mieszkańców należy składać do dnia 27 grudnia 2018r. z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik Nr 20 do Zarządzenia Nr 15 /2018 Burmistrza Krasnobrodu z dnia 18 grudnia 2018 r., w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub przesyłanych w formie elektronicznej (w postaci skanu) na adres: um@krasnobrod.pl z dopiskiem: „Konsultacje – statuty sołectw i osiedli”.

Projekty uchwał wyłożone będą w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie pok. Nr 8 oraz u Sołtysa danego sołectwa, jak również zamieszczony zostanie na stronie internetowej: www.krasnobrod.pl. Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego wzorcowego projektu uchwały ws. zmian w statutach poszczególnych sołectw i osiedli dotyczą każdego sołectwa i osiedla i mają charakter opiniodawczy.

Pliki do pobrania


Goganet