OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021

                     Krasnobród 2018.10.17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

o wartości szacunkowej zamówienia niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z  2017 poz. 1579 z późn. zm.)

 

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Krasnobród

Adres  ul. 3 Maja 36,  22 -440 Krasnobród

tel.  84 660 76 91 lub 6607692

       e – mail: um@krasnobrod.pl      

       NIP 922 – 272 – 05 -50

 

 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Krasnobród w latach 2018 -2019-2020-2021.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Krasnobród w latach  2018 -2019-2020-2021.

Zamawiający ustala następujące drogi gminne podległe zimowemu utrzymaniu:

3.1 Rejon I

- Stara Huta – Lasowce (110873) 4350 mb (droga gruntowa  przez Las)

- Potok Senderki – Stara Huta (110880, 110872, 110856)  4100 mb (utwardzona )

- Kaczórki- Bondyrz, Kaczórki Przymiarki (110829) 1800 mb (drogi gruntowe,  na Kaczórkach Przymiarkach zawężenie drogi gruntowej do 2,65 m z ogrodzeniami po obu stronach)

- Nowa droga gruntowa 400 mb, boczna od Kaczórki – Bondyrz 

- Kaczórki – Belfont 950 mb , droga naprzeciw tego skrzyżowania 100 mb(utwardzona),

- naprzeciw szkoły podstawowej oraz obok mostu na rzece Wieprz– 50 mb (drogi utwardzone tzw klińcem)

- Boczna na Malewszczyźnie w kierunku posesji P. Cieplaków- 100 mb (nieutwardzona)

- Malewszczyzna w kierunku tzw. „Koziwody” 1500 mb (nieutwardzona, wąska przez las miejscami zwężenia do 3 m)

- Hutki – Zadwór, 600 mb

- teren domków rekreacyjnych 300 mb

- na oczyszczalnię – 700 mb (droga z płyt typu yomb oraz trylinka)

Łącznie 14 950 mb

 

3.2 Rejon II

- Podzamek – Grabnik (1100948) – 4100 mb (gruntowa przez las, trylinka przez wieś)

- Grabnik ul. Widokowa droga gruntowa 450 mb

-Krasnobród (od drogi powiatowej) – Nowa Wieś – 1150 mb (trylinka)

- Krasnobród- ul Św. Roch – 1000 mb

- Wólka Husińska 1150 mb

- Wólka Husińska- Husiny wraz z drogami bocznymi na Wólce Husińskiej – 2800 mb

 -Majdan Wielki ul. Borki 850 mb

-Zielone 2650 mbs

-Zielone – Przejma 1400 mb

- Łącznie 15 550 mb dróg gminnych

Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem

 1. ciągnik ciężki z pługiem szt. 2
 2. piaskarka szt. 1
 3. c) ładowarka do załadunku środków do zwalczania śliskości

Wykonawca sam zabezpiecza materiały uszarstniające i obniżające temperaturę zamarzania:

      - piasek

      - chlorek sodu

      - mieszanka piasku i chlorku sodu (10 %)

W przybliżeniu będzie to około 600 godzin rejon I i około 700 godzin rejon 2 pracy sprzętu przy odśnieżaniu i usuwaniu oblodzenia oraz około 150 ton materiałów uszorstniających (mieszanki piasku i chlorku sodu (10 %) rejon I i 170 ton rejon II,                     w trakcie trzech sezonów zimowych.

 

Kod CPV 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

Rodzaj : usługi

  

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Oferty częściowe mogą być składane na zimowe utrzymanie dróg gminnych odrębnie na Rejon I i odrębnie na Rejon II.

Wykonawca moze złożyć ofertę na zimowe utrzymanie w wybranym przez siebie rejonie lub dwie oferty na zimowe utrzymanie w obu rejonach.   

 1. Termin wykonania zamówienia

lata 2018 -2019-2020-2021

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie.

 1. Termin składania ofert

do 22 października 2018r, do godz. 1500

 1. Miejsce składania ofert

Oferty w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie

Ul. 3 Maja 36

22 – 440 Krasnobród

 

W przypadku gdy Wykonawca wybierze formę elektroniczką złożenia oferty zobowiązany jest do przesłania oferty na adres poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie: um@krasnobrod.pl.

 Ofertę w formie elektronicznej można przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą https://epuap.gov.pl/wps/portal.

 

 

 1. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie zamówienia.

Sławomir Umiński – Inspektor ds. Gospodarki Energetycznej UM w Krasnobrodzie                                       

tel. 84 660 76 91 w.45

 

                                                                                             Burmistrz Krasnobrodu

                                                                                                Kazimierz MISZTAL 

 

 

Pliki do pobrania


Goganet