ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA RATOWNICTWA NIEZBĘDNE DO UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH.

                                         Krasnobród dnia 2018.09. 04

I 271.18.2018


                                           
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA RATOWNICTWA NIEZBĘDNE DO UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH.

 
o wartości szacunkowej zamówienia niższej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z późn. zm.).


  1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Gmina Krasnobród
Adres: ul. 3 Maja 36 ; 22-440 Krasnobród
telefon: 084  6607691  faks: 084  6607692
e-mail: um@krasnobrod.pl

  1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

W związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – Gmina Krasnobród zwraca się o podanie oferty cenowej na następujące wyposażenie i urządzenia  ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa przeznaczony dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krasnobród.

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

 Dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Krasnobród.

Wykaz zamawianych  urządzeń i wyposażenia.

lp.

nazwa urządzenia lub elementu wyposażenia

ilość zamawianych rzeczy

1.

Defibrylator

3

2.

Torba ratownicza

3

3.

Torba ratownicza

1

4.

hydrauliczne nożyce do cięcia

1

5.

Pilarka do drewna (dla 2 jednostek OSP z terenu Gminy Krasnobród).

2

6.

Zakup pilarki do drewna (dla OSP Stara Huta)

1

7.

Zakup Agregatu prądotwórczego (dla OSP Hutki).

1

 

  1. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ  (KODY  CPV):

35000000-4  Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny.

  1. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Termin wykonania zamówienia

14 dni od daty podpisania umowy.

  1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie.

  1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

7 września 2018 do godziny 09:00.

  1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Adres: ul. 3 Maja 36;
22-440 Krasnobród

W przypadku gdy Wykonawca wybierze formę elektroniczną złożenia  oferty zobowiązany jest do przesłania oferty na adres poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie um@krasnobrod.pl .

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Sylwester LIZUT – Inspektor ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie. Tel. 084 660761.

 

 

 

                                                                                  Burmistrz Krasnobrodu

                                                                                     Kazimierz MISZTAL

 

Pliki do pobrania


Goganet