Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hutki. POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE.

                                 Krasnobród dnia 2018.08.31

I 271.17.2018


                                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


o wartości szacunkowej zamówienia niższej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z późn. zm.).

  1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Gmina Krasnobród
Adres: ul. 3 Maja 36 ; 22-440 Krasnobród
telefon: 084  6607691  faks: 084  6607692
e-mail: um@krasnobrod.pl

  1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hutki Namule.

/Droga gminna nr 112 313L  w Hutkach od km 0+000,00 do km  0+150,00    (ETAP I – długość odcinka 0,15km/.

Długość modernizowanego odcinka drogi wyniesie – 0,150 km; szerokość jezdni drogi - 3,5m z jedną lokalną mijanką.

  1. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ  (KODY  CPV):

452 33100 – 0 Roboty w zakresie budowy autostrad dróg.

  1. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Termin wykonania zamówienia.

01.10.2018r.

  1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie.

  1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

5 września 2018 do godziny 15:30.

  1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Adres: ul. 3 Maja 36; 
22-440 Krasnobród

W przypadku gdy Wykonawca wybierze formę elektroniczną złożenia  oferty zobowiązany jest do przesłania oferty na adres poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie um@krasnobrod.pl .

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Sylwester LIZUT – Inspektor ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie. Tel. 084 660761.

 

 

                                                       Burmistrz Krasnobrodu

                                                        Kazimierz MISZTAL

Pliki do pobrania


Goganet