Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Gminie Krasnobród i stanowiących jej własność

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ KRASNOBRODU ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Gminie Krasnobród i stanowiących jej własność.

1.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 225 o powierzchni 0,0796 ha, położona w miejscowości Majdan Mały. Cena wywoławcza wynosi
11.972,00 zł. Do ostatecznej ceny gruntu uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenach zabudowy rolniczej oraz jednorodzinnej, letniskowej i usługowej. Brak założonej księgi wieczystej.

2.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 972 o powierzchni 0,1829 ha, położona w miejscowości Majdan Mały. Cena wywoławcza wynosi
8.854,00 zł. Do ostatecznej ceny gruntu uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenach upraw polowych (71%) oraz zabudowy letniskowej (29%). Nr KW: ZA1Z/00115632/4.

3.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 2126 o powierzchni 1,08 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Podklasztor. Cena wywoławcza wynosi 21.924,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenie lasów. Nr KW: ZA1Z/00115381/9.

4.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 169 o powierzchni
0,26 ha, położona w miejscowości Hutków. Cena wywoławcza wynosi 30.082,00 zł. Do ostatecznej ceny gruntu uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenach zabudowy letniskowej. Nr KW: ZA1Z/00106403/4.

5.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 182/2 o powierzchni 0,29 ha, położona w miejscowości Kaczórki. Cena wywoławcza wynosi 7.600,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenach upraw polowych. Nr KW: ZA1Z/00115277/7.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2018r. od godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul. 3 Maja 36.
Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie o nr 92963900092002005768790001 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Krasnobrodzie. Za prawidłowo wniesione uznaje się wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego do dnia 17.08.2018r.
Wskazane w niniejszym ogłoszeniu nieruchomości gruntowe przeznaczone do sprzedaży nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie istnieją żadne przeszkody prawne w ich rozporządzaniu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie
3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi osobie, która mimo wygrania przetargu,
w sposób nieusprawiedliwiony uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, w wyznaczonym do tego terminie.
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu obowiązane są przed jego rozpoczęciem okazać dowód osobisty, a w przypadku działania jako pełnomocnik przedstawić pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
W przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Do cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278)
W sytuacji udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu obowiązuje stawiennictwo obojga małżonków lub jednego z nich posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z poświadczonym notarialnie podpisem lub w formie aktu notarialnego na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wszelkich opłat związanych z zakupem ponosi nabywca.
Niniejsze ogłoszenie o przetargu znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, na stronie internetowej www.krasnobrod.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pokój nr 9 lub telefonicznie (84) 6607691.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Pliki do pobrania


Goganet