Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Grabnik.

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZ KRASNOBRODU ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Grabnik,  stanowiących własność Gminy Krasnobród.

 

  1. Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. 196/1 ark. mapy 2, o pow. 0,30 ha. Cena wywoławcza – 51.900,00 zł. Do ostatecznej ceny gruntu uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w części w terenach zabudowy letniskowej oraz jednorodzinnej i w części w terenach upraw rolnych.

 

  1. Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. 196/3 ark. mapy 2 o pow. 0,15 ha. Cena wywoławcza – 30.480,00 zł. Do ostatecznej ceny gruntu uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenach zabudowy jednorodzinnej oraz zagrodowej.

 

  1. Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. 196/4 ark. mapy 2 o pow. 0,15 ha. Cena wywoławcza – 30.480,00 zł. Do ostatecznej ceny gruntu uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenach zabudowy jednorodzinnej oraz zagrodowej.

 

  1. Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. 196/5 ark. mapy 2 o pow. 0,2235 ha. Cena wywoławcza – 27.500,00 zł. Do ostatecznej ceny gruntu uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w części w terenach zabudowy letniskowej oraz jednorodzinnej i w części w terenach upraw rolnych.

 

 

            Przetarg odbędzie  się w dniu 17.08.2018r. od godz. 12 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul. 3 Maja 36.

            Ustala się wadium w wysokości 2.600,00 zł za jedną nieruchomość, które należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie o nr 92963900092002005768790001 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Krasnobrodzie. Za prawidłowo wniesione uznaje się wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym  Urzędu Miejskiego do dnia 10.08.2018r.

Zgodnie z treścią księgi wieczystej o nr ZA1Z/00089760/8 nieruchomości gruntowe przeznaczone do sprzedaży nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie istnieją żadne przeszkody prawne w ich rozporządzaniu.

            Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi osobie, która mimo wygrania przetargu, w sposób nieusprawiedliwiony uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, w wyznaczonym do tego terminie.

            Osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu obowiązane są przed jego rozpoczęciem okazać dowód osobisty, a w przypadku działania jako pełnomocnik przedstawić pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.

            W przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej,                      a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

            Do cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości

przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278)

            W sytuacji udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu obowiązuje stawiennictwo obojga małżonków lub jednego z nich posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z poświadczonym notarialnie podpisem lub w formie aktu notarialnego na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.    

            Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wszelkich opłat związanych z zakupem ponosi nabywca.

            Niniejsze ogłoszenie o przetargu znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, na stronie internetowej www.krasnobrod.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

            Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pokój nr 9 lub telefonicznie (84) 6607691.

            Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

                                                                  Burmistrz Krasnobrodu

                                                                  Kazimierz MISZTAL

 

Pliki do pobrania


Goganet