REMONT DROGI GMINNEJ NR 110 862L W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN MAŁY. - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

                                    Krasnobród 2018-06-08

Nr sprawy I 271.12. 2018

 

  

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

o wartości szacunkowej zamówienia niższej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z późn. zm.).

 W oparciu o art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2017 poz. 2077 t.j. z dnia 2017.11.10) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

 

REMONT DROGI GMINNEJ NR 110 862L W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN MAŁY.

 

 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 

 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie

 NIP 922-272-05-50   REGON 950 368 701 tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktów;

 

Sylwester LIZUT - inspektor ds. Inwestycji

e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

 

 1. Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

 

www.krasnobrod.pl

 

 1. Termin realizacji zamówienia;

 

15 września 2018r. 

 

 

 1. Rodzaj zamówienia;

 

roboty budowlane

 

 1. Tryb postępowania;

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 30 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

 

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

 

     

Prognozowany zakres zamawianych robót budowlanych przedstawia się następująco:

 

 1. Roboty pomiarowe przy robotach drogowych liniowych i ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – 0,22 km.
 2. Usunięcie warstwy ziemi (humusu) przy krawędzi jezdni za pomocą spycharek równiarek – 202,00 m2.
 3. Skropienie emulsją pod warstwy bitumiczne wraz z wcześniejszym oczyszczeniem – 1210,00 m2.
 4. Wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną asfaltową AC11W  transport mieszanki samochodami samowyładowczymi – 154,25 t
 5. UWAGA - Remont cząstkowy nawierzchni z ramowaniem  został wykonany przez Zamawiajacego w miesiacu czerwcu 2018r. 

 

 1. Kryteria oceny ofert;

 

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium cena = waga 100%

              

 1. Miejsce i termin składania ofert;

 

Oferty w formie papierowej lub w formie elektronicznej   należy przesłać do dnia 15.06.2018r. do godziny 10:00 na adres Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród lub na adres um@krasnobrod.pl.

 

  

                Burmistrz Krasnobrodu

                Kazimierz MISZTAL  

Pliki do pobrania


Goganet