Dostawa i montaż urządzeń do ciągłej dezynfekcji wody promieniami UV.

                                                        Krasnobród dnia 2018.05.29

I 271.11.2018


                                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


o wartości szacunkowej zamówienia niższej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z późn. zm.).

  1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Gmina Krasnobród
Adres: ul. 3 Maja 36 ; 22-440 Krasnobród
telefon: 084  6607691  faks: 084  6607692
e-mail: um@krasnobrod.pl

  1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Dostawa i montaż urządzeń do ciągłej dezynfekcji wody promieniami UV.

Wymagana specyfikacja urządzeń.

Wykonawcy mogą zaoferować urządzenia o zbliżonej specyfikacji lecz nie posiadających  niższych (gorszych) parametrów technicznych niż wymienione poniżej. Zakres zamówienia wliczona jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń w ujęciu wody Krasnobród oraz ujęciu wody Stara Huta.

  1. UJĘCIE WODY KRASNOBRÓD – Qhmax = 50m3/h

- ilość promienników – 3X130W

- żywotność promiennika: ok. 16 000 godzin pracy

- przepływ nominalny przy transmisji T10 = 95% i dawce 400 J/m2; 58m3/h

- przyłącza hydrauliczne DN 100 kołnierzowe

- moc przyłącza: 480W

  1. UJĘCIE WODY STARA HUTA – Qmax = 15 m3/h

 

- ilość promienników  - 1 x 130 W

-żywotność promiennika: ok. 16000 godzin pracy

- przepływ nominalny przy transmisji T10 = 95% i dawce 400 J/m2: 18,7 m3/h

- przyłącza hydrauliczne  DN 80 kołnierzowe

- moc przyłącza: 160 W

 

WYPOSAŻENIE I CECHY WSPÓLNE STERYLIZATORÓW:

- maksymalne ciśnienie pracy 10 bar

-zasilanie: 230V/50Hz

- system alarmowy

- zdalne włączenie / wyłączenie

- optyczny wskaźnik pracy lampy

- optyczny i dźwiękowy wskaźnik uszkodzenia promiennika

- wyjście na elektrozawór

- obudowa lampy: stal kwasoodporna 316L

- licznik czasu pracy

- licznik ilości włączeń

- praca w pionie i w poziomie

- wyprowadzenie sygnału alarmowego

 

 3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ  (KODY  CPV):

42912330 – 4 Aparatura do oczyszczania wody

4. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia

30.06.2018r.

6. Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie oraz o parametrach nie niższych niż opisane w ogłoszeniu o zamówieniu.

7. TERMIN SKŁADANIA OFERT

4 czerwca 2018 do godziny 10:00.

8. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Adres: ul. 3 Maja 36;
22-440 Krasnobród

W przypadku gdy Wykonawca wybierze formę elektroniczną złożenia  oferty zobowiązany jest do przesłania oferty na adres poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie um@krasnobrod.pl .

9. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Jacek GMYZ – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej   w Krasnobrodzie. Tel. 084 6607615.

 

                       Burmistrz Krasnobrodu

                       Kazimierz MISZTAL

Pliki do pobrania


Goganet