PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

                                      Krasnobród dnia 2018.05.10

I 271.10.2018

 

                                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

 

o wartości szacunkowej zamówienia niższej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z późn. zm.).

  1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Gmina Krasnobród
Adres: ul. 3 Maja 36 ; 22-440 Krasnobród
telefon: 084  6607691  faks: 084  6607692
e-mail: um@krasnobrod.pl

  1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Wykonanie przeglądów kontroli okresowej stanu technicznego przeprowadzanych co najmniej raz do roku oraz co 5 lat zgodnie z art. 62 ust.1 1 pkt 1 oraz art. 62 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)

OBIEKTY KUBATUROWE

 

 

Obiekt

rodzaj przeglądu

Budynek Administracyjny UMiG Krasnobród 

roczny

budowlany

 

roczny

gazowy, wentylacji,  kominiarski

roczny

instal. p. poż. (Oświetlenie awaryjne i główny wyłącznik prądu)

Budynek Informacji Turystycznej

ul. Tomaszowska 25

pięcioletni

elektryczny

roczny i pięcioletni

budowlany

 

roczny

gazowy, wentylacji,  kominiarski

roczny

instal. p. poż. (Oświetlenie awaryjne i główny wyłącznik prądu)

Budynek OSP

Dominikanówka

roczny

budowlany

 

roczny

gazowy, wentylacji,  kominiarski

roczny

instal. p. poż. (główny wyłącznik prądu)

Budynek OSP Majdan Wielki

roczny

budowlany

roczny

gazowy, wentylacji,  kominiarski

roczny

instal. p. poż. (Oświetlenie awaryjne i główny wyłącznik prądu)

Budynek OSP Wólka Husińska

roczny

budowlany

 

roczny

gazowy, wentylacji,  kominiarski

roczny

instal. p. poż. (główny wyłącznik prądu)

Punkt widokowy Kamieniołom

roczny i pięcioletni

 

budowlany

Pawilon sanitarny przy zbiorniku wodnym zalew

pięcioletni

elektryczny

roczny i pięcioletni

budowlany

roczny

gazowy, wentylacji,  kominiarski

roczny

instal. p. poż. (główny wyłącznik prądu)

PLACE ZABAW

Obiekt

rodzaj przeglądu

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Majdanie Wielkim

roczny

budowlany

Plac zabaw przy rzece Wieprz w Krasnobrodzie

roczny

budowlany

Plac zabaw przy OSP w Dominikanówce

roczny

budowlany

Na wszystkie obiekty Zamawiający udostępni Wykonawcy założone KOB.

  1. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ  (KODY  CPV):
  2. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  3. Termin wykonania zamówienia

60 dni od daty podpisania umowy.

  1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie.

  1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

14 maja 2018 do godziny 08:00.

  1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Adres: ul. 3 Maja 36; 
22-440 Krasnobród

W przypadku gdy Wykonawca wybierze formę elektroniczną złożenia  oferty zobowiązany jest do przesłania oferty na adres poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie um@krasnobrod.pl.

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Sylwester LIZUT – inspektor ds. inwestycji UM w Krasnobrodzie. Tel. 084 6607691 do 2 w. 47

 

                               Burmistrz Krasnobrodu

                               Kazimierz MISZTAL

 

Pliki do pobrania


Goganet