Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT .

                 Krasnobród dnia 2018.04.24

 

 

Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 t.j.)

I. ZAMAWIAJĄCY

I.1.  NAZWA I ADRES:

Gmina Krasnobród ul. 3 Maja 36  22-440 Krasnobród

NIP:  922 272 05 50       REGON:   000535310   

Tel: 84 660 76 91   faks: 84 660 76 92

Mail: um@krasnobrod.pl

 

I.2.  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa

II PRZEDMOT ZAMÓWIENIA

II.1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie:

- wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym do oceny aktualności  studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród;

- miejscowego planu zagospodarowania strefy A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Krasnobród w zakresie obszaru określonego w załączniku do uchwały nr XXXIV/236/2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia               26 marca 2018 r.;

- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród w zakresie terenów określonych w uchwale Nr XXVII/178/2017 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 23 maja 2017 r.          w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród oraz w uchwale Nr XXXIV/237/2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 26 marca         2018 r. (w zakresie strefy ochrony uzdrowiskowej B i C ;

- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród w zakresie terenów określonych w uchwale : Nr VIII/47/15 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 24 czerwca 2015 r.,                Nr XIV/98/16 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 12 kwietnia 2016 r., Nr  XXVII/177/2017 Rady Miejskiej     z dnia 23 maja 2017 r.,  Nr XXXIV/237/2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 26 marca 2018 r.

Wszystkie wyżej wymienione uchwały znajdują  się w załącznikach. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta  oraz gminy znajduje się na stronie internetowej Gminy Krasnobród.

 Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Projekty należy sporządzić na podstawie aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia  w szczególności:

 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami),
 2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz. 1587),
 3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),
 4. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056)
 5. innych przepisów mających zastosowanie w przedmiocie zamówienia.

 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się m. in. do:

 1. wykonania prac o charakterze proceduralnym – redakcja ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem),
 2. wykonania prac wstępnych, przygotowawczych,
 3. wykonania prac studialnych i projektowych – prezentacji koncepcji, opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, ekofizjografii,
 4. przygotowania potrzebnej ilości materiałów roboczych – odpowiedniej ilości m.in. do uzgodnień, opinii, konsultacji, w formie wydruków,
 5. opracowanie stanowiska w sprawie złożonych do projektów planów miejscowych uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach wraz z pisemnym uzasadnieniem powodu nieuwzględnienia uwag,
 6. wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektów planów miejscowych odpowiednio do uwzględnionych uwag,
 7. opracowania zmiany prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami w projektach planów,
 8. zorganizowania wspólnie z Zamawiającym dyskusji publicznej dotyczącej projektów planów miejscowych,
 9. prezentacji projektów planów miejscowych podczas dyskusji publicznej w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu,
 10. rozpatrzenia wspólnie z Zamawiającym uwag i wniosków wniesionych w związku z wyłożeniem projektów planów miejscowych i prognozy oddziaływania na środowisko, wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektów planów miejscowych odpowiednio do uwzględnionych uwag,
 11. przygotowania i prezentacji na sesji projektu uchwał wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Miejską,
 12. przygotowania dokumentacji prac planistycznych w celu przedłożenia wojewodzie do sprawdzenia zgodności z przepisami,
 13. przygotowania uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1936)
 14. sporządzenie metadanych zmiany studium zgodnych z dyrektywą INSPIRE oraz ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489) i aktów wykonawczych do tej ustawy.

 Forma opracowania projektów planów miejscowych:

 

 1. część tekstowa powinna być wykonana w formie tradycyjnej papierowej oraz elektronicznej      w formatach: Word, PDF oraz XML; Kompletne ustalenia dla poszczególnych terenów powinny być zapisane w odrębnych jednostkach redakcyjnych; Jednostki redakcyjne tekstu odnoszące się do obiektów obszarowych i liniowych muszą posiadać niepowtarzalne identyfikatory w postaci pełnego symbolu z numerem, zapewniające odniesienie do konkretnego obiektu;
 2. rysunki planów miejscowych powinny być sporządzony w wersji tradycyjnej – papierowej barwnej, elektronicznej (pdf lub jpg) oraz cyfrowej – wektorowej (shp) wraz z tabelą atrybutów w układzie 1992 lub 2000 oraz rastrowej (tiff). Wykonawca doprowadzi do jego poprawnego działania na sprzęcie i oprogramowaniu będącym w posiadaniu Zamawiającego.

 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszelkich zmian ustaw i przepisów wykonawczych zaistniałych w trakcie opracowania.

 

 

III.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Z uwagi na to, że gmina Krasnobród posiada status uzdrowiska, znajduje się w złożonym układzie obszarów chronionych i posiada  duży udział obszarów leśnych, wykonawca winien posiadać doświadczenie potwierdzone wykonaniem w ostatnich trzech latach:

- minimum trzech opublikowanych i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o minimalnym obszarze 15 ha, w procedurze których uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśnych;

- co najmniej trzech analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, o których mowa w art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 IV KRYTERIA OCENY OFERT

 

Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza pod kątem:

- Ceny  – waga kryterium 80 %

Termin przedłozenia dokumentów do wyłożenia  – waga kryterium 10 %

- Znajomość specyfiki gminy uzdrowiskowej w kontekście planowania przestrzennego – waga  kryterium 10 % 

 

 V. ZAKRES SKŁADANEJ OFERTY

 

Oferta powinna zawierać:

            - dane oferenta,

            - potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- termin wykonania przedmiotu  zamówienia,

            - cenę brutto,

            - oświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień osób wykonujących zadanie,

           

 VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Ofertę wraz z oświadczeniem potwierdzającym zdolność do realizacji przedmiotowej usługi w oparciu                          o niniejsze warunki ofertowe, jak również aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty) należy złożyć osobiście lub drogą pocztową  w zamkniętej kopercie bez nazwy i oznaczenia wykonawcy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36   22-440 Krasnobród  w terminie do dnia 18 maja 2018 r. i  opisanej :                          

                                              

                                               „Oferta na sporządzenie projektu  miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród.”

„ Nie otwierać przed 25 maja 2018 r.”

 

 VII. TERMIN OTWARCIA OFERT: dnia 25  maja 2018 r. godz.  13.00

 

 

Osoby upoważnione do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia:

 

Marek Pakuła – inspektor ds. planowania przestrzennego i utrzymania zalewu tel. 84 660 76 91 w. 38

 

 

 

Załączniki do niniejszego zamówienia:

 

- Nr VIII/47/15 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 24 czerwca 2015 r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany m. p. z. p.  miasta Krasnobród;

- Nr XIV/98/16 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany m. p. z. p.  miasta Krasnobród;

- Nr  XXVII/177/2017 Rady Miejskiej  w Krasnobrodzie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w m. p. z. p.  miasta Krasnobród;

- Nr XXXIV/237/2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w m. p. z. p. ;

- Nr XXVII/178/2017 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w m. p. z. p.  gminy Krasnobród; 

- Nr XXXIV/236/2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia m. p. z. p. obszaru strefy A ochrony uzdrowiskowej w Krasnobrodzie;

-studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – kierunki – tekst i rysunek.

 

                   Burmistrz Krasnobrodu

                   Kazimierz MISZTAL

Pliki do pobrania


Goganet