Remonty dróg gminnych masą mineralno-asfaltową na gorąco

                          Krasnobród dnia 2018.04.19

I 271.8.2018


                                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


o wartości szacunkowej zamówienia niższej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z późn. zm.).

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Gmina Krasnobród
Adres: ul. 3 Maja 36 ; 22-440 Krasnobród
telefon: 084  6607691  faks: 084  6607692
e-mail: um@krasnobrod.pl

2.Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Krasnobród  masą mineralno-asfaltową na gorąco.

Prognozowany zakres robot:

Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Krasnobród  masą mineralno-asfaltową na gorąco.

Remont nawierzchni masą minerlano-asfaltową z ramowaniem - około 20 ton.

Remont nawierzchni masa minerlano-asfaltową bez ramowania - około 30 ton.

Miejscowowsci w któych realizowane będą prace remontowe:  Krasnobród, Zielone, Hutków, Potok Senderki, 

  1. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ  (KODY  CPV):

– Roboty odwadniające i nawierzchniowe  45232451-8

  1. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Termin wykonania zamówienia:

30 dni od daty podpisania umowy.

 Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie.

       7.TERMIN SKŁADANIA OFERT

26 kwietnia 2018 do godziny 09:45.

       8. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Adres: ul. 3 Maja 36;
22-440 Krasnobród

W przypadku gdy Wykonawca wybierze formę elektroniczną złożenia  oferty zobowiązany jest do przesłania oferty na adres poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie um@krasnobrod.pl.

       9. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Sylwester LIZUT – inspektor ds. inwestycji UM w Krasnobrodzie. Tel. 084 6607691 do 2 w. 47

 

               Burmistrz Krasnobrodu

               Kazimierz MISZTAL

 

 

Pliki do pobrania


Goganet