DOSTAWA INFOMATU - Zaproszenie do składania ofert

DOSTAWA INFOMATU  - Zaproszenie do składania ofert

                    Krasnobród dnia 2018.04.17

I 271. 5.2018


               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


o wartości szacunkowej zamówienia niższej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z późn. zm.).

  1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Gmina Krasnobród
Adres: ul. 3 Maja 36 ; 22-440 Krasnobród
telefon: 084  6607691  faks: 084  6607692
e-mail: um@krasnobrod.pl

  1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Cześć zamówienia 1.

 

Dostawa nowego infomatu z ekranem dotykowym dla potrzeb Punktu Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie.

Zamawiany Infomat będzie użytkowany wewnątrz punktu informacji turystycznej w Krasnobrodzie w pomieszczeniu ogrzewanym.

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do podłączenia urządzenia do Internetu w ramach istniejącej w budynku Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie infrastruktury teletechnicznej. W ramach ceny ryczałtowej wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia aplikacji multimedialnej – AUDIO i VIDEO PRZEWODNIKA umieszonego na stronie internetowej:   http://www.krasnobrod.ueprojekt.pl/imprezy.php z uszkodzonego infomatu zlokalizowanego przy Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Tomaszowskiej w Krasnobrodzie do infomatu będącego przedmiotem dostawy. Parametry techniczne dostarczonego infomatu muszą zapewniać płynną obsługę wgranej aplikacji.  

(Wielkość przekątnej ekranu dotykowego infomatu  jakim zainteresowany jest Zamawiający  przedstawia fotografia. Na fotografii widoczny jest uszkodzony infomat zlokalizowany przy Punkcie Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie).   

 

Cześć zamówienia 2.

 

(Naprawa infomatu zewnętrznego zlokalizowanego przy budynku Punktu Informacji Turystycznej wraz z demontażem urządzenia z aktualnej lokalizacji. Wymiany wymaga uszkodzony ekran dotykowy infomatu).  

Na fotografii widoczny jest uszkodzony infomat zlokalizowany przy Punkcie Informacji Turystycznej ul. Tomaszowska  w Krasnobrodzie.   

       3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ  (KODY  CPV):


(CPV 30254000-4 Systemy informacyjne)

       4.Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

       5.Termin wykonania zamówienia

Zakończenie:  30.06.2018r.

       6. Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie w każdej części zamówienia.

      7.TERMIN SKŁADANIA OFERT


27 kwietnia 2018 do godziny 10:00

      8. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Adres: ul. 3 Maja 36;
22-440 Krasnobród

W przypadku gdy Wykonawca wybierze formę elektroniczną złożenia  oferty zobowiązany jest do przesłania oferty na adres poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie um@krasnobrod.pl .

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Paweł BADOWSKI – inspektor ds. funduszy unijnych Tel. 084 6607691 do 2 w. 47

 

                                             Burmistrz Krasnobrodu

                                              Kazimierz MISZTAL

 

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć


Goganet