„Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego frakcji 4-32 (opcja 4-31,5) mm na teren Gminy Krasnobród”.

OŚR. 271.1.2018
Krasnobród 14.02.2018r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1.Gmina Krasnobród zaprasza do złożenia ofert na:
„Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego frakcji 4-32 (opcja 4-31,5) mm na teren Gminy Krasnobród”.
2.Przedmiot zamówienia ;
Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego frakcji 4-32 (opcja 4-31,5) mm na teren Gminy Krasnobród. W ilości szacunkowej około 950 Mg (dostawa nie może przekroczyć 65 500 zł brutto). Kruszywo nie może zawierać tzw. ”glinki”. Do oferty należy dołączyć deklaracji właściwości użytkowych kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 4-32 (opcja 4-31,5)mm nie będzie brana pod uwagę. Deklaracja musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Lokalizacja miejsc dostawy: miejscowość Krasnobród ul. Młyńska, baza ZGK w Majdanie Wielkim, Stara Huta, Majdan Mały, Kaczórki, Wólka Husińska ilości zostaną uzgodnione telefonicznie).
3.Termin realizacji zamówienia: do 180 dni od daty podpisania umowy
4.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna być sporządzona według załączonego wzoru.
5.Ofertę należy złożyć w terminie do 8 marca 2018 do godz.10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul. 3 Maja 36 w zamkniętych kopertach , opatrzoną nazwą i adresem oferenta – wykonawcy opisana w następujący sposób:
„OFERTA” Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego frakcji 4-32 (opcja 4-31,5) mm na teren Gminy Krasnobród.
6.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 marca 2018 o godz.1015 .
7.Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie dwóch faktur za pierwszą (po zakończeniu pierwszej dostawy - 16 kwietnia 2018 r.) i drugą dostawę (po 31 sierpnia 2018 r.) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktur.
8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wojciech Wyszyński
pokój nr 3 , tel.084 660 7691 wew.46.

 

Pliki do pobrania


Goganet