OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ DO 30 000 euro netto - OPRACOWANIE OPERATU UZDROWISKOWEGO, OPERATU KLIMATYCZNEGO ORAZ PROJEKTU STATUTU UZDROWISKA

                                                       Krasnobród 2018-01-26

  

Nr sprawy I 271.3.2018

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

W oparciu o art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2017 poz. 2077  tekst jednolity  z dnia 2017.11.10) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

 1. Sporządzenie operatu uzdrowiskowego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia zawartymi w piśmie znak OZU.533.16.2017.EM z dnia       30 stycznia 2017 r.
 2. Sporządzenie operatu klimatycznego wraz z wnioskiem i niezbędną dokumentacją do wydania świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu na podstawie przeprowadzonych badań przez zamawiającego.
 3. Sporządzenie projektu statutu uzdrowiska zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

 

 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 

 Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie

 NIP 922-272-05-50  REGON 950 368 701

tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktów;

 

Kazimierz GĘŚLA – Sekretarz Gminy Krasnobród e-mail: sekretarz@krasnobrod.pl telefon: 084/6607691/2 fax 084/6607691/2

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 6607692.

 

 1. Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

 www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

 

 1. Rodzaj zamówienia:

 

usługi

 

 1. Tryb postępowania:

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 30 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia oraz termin wykonania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań:

 • Sporządzenie operatu uzdrowiskowego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia zawartymi w piśmie znak OZU.533.16.2017.EM z dnia 30 stycznia 2017 r.

 

Termin sporządzenia operatu uzdrowiskowego i przekazania opracowania Zamawiającemu  -  do 14.09.2018r.

 

 • Sporządzenie operatu klimatycznego wraz z wnioskiem i niezbędną dokumentacją do wydania świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu na podstawie przeprowadzonych badań przez zamawiającego.

 

Termin wykonania -   do 31.07.2018r.

 

 • Sporządzenie projektu statutu uzdrowiska zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

 

Termin wykonania projektu statutu uzdrowiska i przekazania opracowania Zamawiającemu  - do 14.09.2018r.

 

Nie dopuszcza się  możliwości składania ofert częściowych.

 

 1. Warunki udziału postępowaniu:

Warunek  - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia zawodowego.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu gdy w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert wykonał lub wykonuje przynajmniej 1 zamówienie którego przedmiotem jest: Opracowanie  operatu uzdrowiskowego.

 1. Kryteria oceny ofert:

Podstawą oceny ofert jest kryterium CENA OFERTY. Waga tego kryterium w ocenie ofert - 100%.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty można składać do dnia 05.02.2018r. do godziny 15:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul.3-go Maja 36. Oferta może zostać przesłana pocztą lub w formie elektronicznej na adres um@krasnobrod.pl  lub przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą https://epuap.gov.pl/wps/portal. W przypadku gdy wykonawca wybierze formę elektroniczną złożenia oferty podpisuje ofertę podpisem elektronicznym.

 

 

                                                    Burmistrz Krasnobrodu

                                                     Kazimierz MISZTAL

Pliki do pobrania


Goganet