OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - DOSTAWA POMOCY NAUKOWYCH

 

Ogłoszenie w BZP nr 500656-N-2018 z dnia 2018-01-03 r.

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu i wyposażenia do placówek oświatowych podległych Gminie Krasnobród - Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim, Szkoła Podstawowa w Krasnobrodzie, Gimnazjum w Krasnobrodzie w ramach projektu Podwyższenie kompetencji – kluczem do lepszego startu w przyszłość.

 

 


Nazwa projektu lub programu
Projekt pod nazwą „Podwyższanie kompetencji – kluczem do lepszego startu w przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nr RPLU.12.02.00-06-0165/16.

 

Załączniki:

1) Ogłoszenie o zmówieniu w BZP nr 500656-N-2018 z dnia 2018-01-03 r.

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znak I 271.1.2018 z dnia 0301.2018r. wraz z załącznikami.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - WYDŁUZENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 500008071-N-2018 z dnia 11-01-2018 r.

 

PIERWSZA MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 11.01.2018r.

ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE SIWZ I WYJAŚNIENIE SIWZ PRZEZ ZAMAWIAJACEGO z dnia 15.01.2018r.

DRUGA MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 15.01.2018r. 

TRZECIA MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 17.01.2018r. 

 

Pliki do pobrania


Goganet