Ogłoszenie - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2016r., poz.1817) oraz Uchwały Nr XXXI/210/2017 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017r. poz. 4609)

Burmistrz Krasnobrodu

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 2 i 3 w/w ustawy na powierzenie realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
I. Nazwa zadania:
Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
1/ uczeń z miejscowości Hutków do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a,
2/ uczeń z miejscowości Krasnobród do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za Krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a,
3/ uczeń z miejscowości Krasnobród do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za Krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a,
4/ uczeń z miejscowości Krasnobród do S.O.W-W w Zamościu, ul. Śląska 45 A,
5/ uczeń z miejscowości Hucisko, gmina Krasnobród do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za Krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a,
II. Wysokość środków na realizację zadania: 49 000 zł
Wysokość środków na realizację zadania w roku ubiegłym wyniosła 45 454,50 zł
III. Zasady przyznania dotacji:
1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy i przyznanie dotacji nastąpi:
a/po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,
b/zawarciu umowy o wykonanie zadania, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.
2.Dotujący zastrzega sobie prawo negocjacji warunków i cen realizacji zadania. W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu
3.Burmistrz Krasnobrodu lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1.Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
2.Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.
3.Środki transportu muszą być dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
4.Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi, sprawowanej przez osobę inną niż kierujący pojazdem, w czasie przejazdów na trasie jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz odprowadzenie dziecka do opiekunki w szkole i odebranie po zakończonych zajęciach i przekazanie opiekunowi prawnemu dziecka. Dowóz obejmuje 5 uczniów, zmianie może podlegać liczba uczniów oraz miejsce zamieszkania.
5.Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania, o których mowa w art.18 ustawy.
V. Termin składania ofert:
1.Termin składania ofert upływa 29 grudnia 2017 r. o godz.15.30 /decyduje data wpływu do urzędu/
2.Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r./t.j. Dz. U.
z 2016r., poz.1300/ w/s wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, 22-440 Krasnobród, ul. 3 Maja 36 lub wysłane pocztą na w/w adres.
4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki.
5.Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
VI. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu składania ofert.
2.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Krasnobrodu po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
3.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Krasnobród.
4.Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania,
b/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
c/zadeklarowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
d/ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.
VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego.

W 2016 roku Burmistrz Krasnobrodu na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krasnobród do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył kwotę 45 361,68 zł
W 2017 roku Burmistrz Krasnobrodu na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krasnobród do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył kwotę 45 454,50 zł


Burmistrz Krasnobrodu
/-/Kazimierz Misztal

 

Pliki do pobrania


Goganet