NOWE ZAMÓWIENIE - Dowóz i odwóz uczniów do Gimnazjum w Krasnobodzie na zajecia szkolne w ramach projektu: Podwyższenie kompetencji kluczem do lepszego startu w przyszłość.

                           Krasnobród, dnia  31 października 2017 r.

 

 

I 271.11. 2017                                                                                                                                            

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W KRASNOBRODZIE W ROKU SZKOLNYM 2017 NA ZAJĘCIA SZKOLNE

w ramach realizacji projektu:

„Podwyższenie kompetencji – kluczem do lepszego startu w przyszłość.

 

  1. Zamawiający:

         Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród;

         NIP  922-272-05-50,

         tel. 660 76 91 do 2

            Adres strony internetowej zamawiającego: www.krasnobrod.pl

            Adres e-mail: um@krasnobrod.pl

 

       

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4. pkt. 8  (Dz. U. 2017 poz. 1579 t.j. z późn. zmianami).

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest następująca usługa:Dowóz i podwóz uczniów po zajęciach ze szkoły:

Gimnazjum w Krasnobrodzie  w roku szkolnym 2017 w miesiącach listopad i grudzień,

 według poniższego zestawienia tras dowozu:  

 

 

Harmonogram tygodniowy dowozów uczniów na zajęcia szkolne

 

 

TRASA 1

(przystanek końcowy – Krasnobród Szkoła)

TRASA 2

(przystanek końcowy – Krasnobród Szkoła)

TRASA 3

(przystanek końcowy – Krasnobród Szkoła)

 

miejscowość

ilość dowożonych uczniów

miejscowość

ilość dowożonych uczniów

miejscowość

ilość dowożonych uczniów

poniedziałek

bez dowozu

bez dowozu

bez dowozu

bez dowozu

bez dowozu

bez dowozu

wtorek

bez dowozu

bez dowozu

bez dowozu

bez dowozu

bez dowozu

bez dowozu

środa

bez dowozu

bez dowozu

bez dowozu

bez dowozu

bez dowozu

bez dowozu

czwartek

bez dowozu

bez dowozu

bez dowozu

bez dowozu

bez dowozu

bez dowozu

piątek

bez dowozu

bez dowozu

bez dowozu

bez dowozu

bez dowozu

bez dowozu

sobota

Zielone

Nowa Wieś

Grabnik

Wólka Husińska

Husiny

3

2

1

1

1

Majdan Wielki-

Majdan Mały

Hutków

Dominikanówka

18

 2

4

3

Potok Senderki i Stara Huta

Podzamek

Bondyrz

Hutki

3

 

3

3

1

RAZEM

 

8 uczniów

 

27 uczniów

 

10 uczniów

Każdorazowo na każdej trasie Wykonawca musi zapewnić opiekuna w ramach ceny wykonania usługi dowozu.

Harmonogram tygodniowy odwozów uczniów po zajęciach szkolnych

 

TRASA 2

(przystanek wyjazdowy – Krasnobród Szkoła)

TRASA 3

(przystanek wyjazdowy – Krasnobród Szkoła)

dzień tygodnia

miejscowość

ilość odwożonych uczniów

miejscowość

ilość odwożonych uczniów

poniedziałek

Majdan Wielki-

Majdan Mały

Hutków

Dominikanówka

18

 2

4

3

Potok Senderki i Stara Huta

Podzamek

Bondyrz

Hutki

3

 

3

3

1

RAZEM poniedziałek

 

27 uczniów

 

10 uczniów

wtorek

Majdan Wielki-

Majdan Mały

Hutków

Dominikanówka

18

 2

4

3

Potok Senderki i Stara Huta

Podzamek

Bondyrz

Hutki

3

 

3

3

1

RAZEM wtorek

 

27 uczniów

 

10 uczniów

środa

Majdan Wielki-

Majdan Mały

Hutków

Dominikanówka

18

 2

4

3

Potok Senderki i Stara Huta

Podzamek

Bondyrz

Hutki

3

 

3

3

1

RAZEM środa

 

27 uczniów

 

10 uczniów

czwartek

Majdan Wielki-

Majdan Mały

Hutków

Dominikanówka

18

 2

4

3

Potok Senderki i Stara Huta

Podzamek

Bondyrz

Hutki

3

 

3

3

1

RAZEM  czwartek

 

27 uczniów

 

10 uczniów

piątek

Majdan Wielki-

Majdan Mały

Hutków

Dominikanówka

18

 2

4

3

Potok Senderki i Stara Huta

Podzamek

Bondyrz

Hutki

3

 

3

3

1

RAZEM piątek

 

27 uczniów

 

10 uczniów

sobota

Majdan Wielki-

Majdan Mały

Hutków

Dominikanówka

18

 2

4

3

Potok Senderki i Stara Huta

Podzamek

Bondyrz

Hutki

3

 

3

3

1

RAZEM sobota

 

27 uczniów

 

10 uczniów

Każdorazowo na każdej trasie Wykonawca musi zapewnić opiekuna w ramach ceny wykonania usługi odwozu i dowozu uczniów do szkół. Godzina rozpoczęcia odwozów  w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki – 16:10.

Przed złożeniem oferty Oferent powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia – dokonać sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia – przeglądu tras.

Zamawiający wystawi Wykonawcy który uzyska kontrakt na przewóz ucziów - Zezwolenie na wykonywanie transportu regularnego specjalnego.

 4.Termin wykonania zamówienia: data rozpoczęcia  06.11.2017r. data zakończenia - 22.12.2017 r. 

  1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 3 listopada 2017r. godz. 11:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krasnobrodzie

  1. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród

Termin otwarcia ofert: 3 listopada 2017r. godz. 11:05

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Krasnobrodzie   sekretariat) lub przesłać listem poleconym  na adres: Urząd Miejski w Krasnobrodzie, 22-440 Krasnobród ul. 3 Maja 36. Oferta może zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres email: um@krasnobrod.pl.

  1. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny ofert:

          Kryterium cena oferty – waga 100%.

  1. Opis sposobu obliczenia ceny:

            Wartość zamówienia należy przedstawić wypełniając formularz ofertowy – Załącznik nr 1. W formularzu ofertowym należy podać  łączny koszt dziennego dowozu na wszystkich trasach. Umowa będzie obejmować dzienną stawkę brutto za wszystkie 3 trasy dowozu Wszystkie kwoty powinny być wyrażone w PLN.

   

 

                   Burmistrz Krasnobrodu

                    Kazimierz MISZTAL

 

Pliki do pobrania


Goganet