REMONT ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI HUTKÓW

                                                  Krasnobród dnia 2017.09.11

I 271.13.2017

                                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


o wartości szacunkowej zamówienia niższej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp.  Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (
Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) tekst jednolity z późn. zmianami.

  1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Ochotnicza Straż Pozarna w Hutkowie
Adres: Hutków 116A; 22-440 Krasnobród
NIP 922 304 85 11 REGON 951087536

  1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Remont świetlicy w miejscowości Hutków.

 

  POSADZKI W ŚWIETLICY:

- wykonanie posadzki na gruncie. Wykonanie podkładu betonowego z chudego betonu gr. 12cm.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej.

- izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych EPS 100 038 gr 5cm.

- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o grubości 50mm.

- posadzki jednobarwne  płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grubości warstwy 5mm.

- wykonanie cokolika z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej.

 

ŚCIANY I KOMINY

Wykonanie komina (kanał wentylacyjny i kanał dymowy)

- wykonanie stopy fundamentowej prostokątnej żelbetowej o objętości do 1,5m3.

- wentylacyjne kanały z pustaków betonowych dwukanałowych (kanał dymowy i wentylacyjny)

- nakrywy attyk i ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm.

- ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości 4,5m grubości 24cm z bloczków betonu komórkowego długości 59cm.

-tynki wewnętrzne zwykłe kat III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach.

 

OBUDOWA ŚCIAN I SUFITÓW PŁYTAMI GIPSOWO- KARTONOWYMI.

- obudowa sufitów i płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe

- okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na ścianach na kleju gipsowym

- gruntowanie podłoży preparatami „UNI GRUNT”

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych płyt gipsowych.

 

SCHODY ZEWNĘTRZNE

- Przygotowanie podłoża po ocieplenie metodą lekką – mokrą – gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie.

- Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej – przygotowanie podłoża

- Okładziny schodów z płytek kamionkowych o wym. 40X40cm na zaprawie klejowej o grubości warstwy 5mm (spocznik i stopnice)

- Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grubości warstwy 4mm – podstopnice – 2,174m2.

- balustrady tarasowe z pochwytem stalowym

Podstawą wyceny oferty jest przedmiar robót. Załączony przedmiar robót stanowi podstawę do wyceny ceny oferty. Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy określa się jako kosztorysowe.

 

  1. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ  (KODY  CPV):

45212000-6  Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych.

  1. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Termin wykonania zamówienia

15 grudnia 2017r.

  1. Kryteria oceny ofert

Cena:  waga kryterium: 100 %
Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie.

  1. TERMIN SKŁADANIA OFERT


19 września 2017 do godziny 10:00.

  1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty w formie papierowej w zamkniętych kopertach z oznaczeniem:

Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym na Remont świetlicy w miejscowości Hutków.

należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Adres: ul. 3 Maja 36;
22-440 Krasnobród

 

                       Krzysztof Gęśla 

                       Prezes OSP w Hutkowie

Pliki do pobrania


Goganet