ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY - MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W HUTKACH

                                                              Krasnobród dnia 2017.09.07

I 271.12.2017

                                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


o wartości szacunkowej zamówienia niższej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp.  Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) tekst jednolity z późn. zmianami.

  1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Gmina Krasnobród
Adres: ul. 3 Maja 36 ; 22-440 Krasnobród
telefon: 084  6607691  faks: 084  6607692
e-mail: um@krasnobrod.pl

  1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hutki.

(Modernizacja drogi gminnej nr 110 858 L w Hutkach od km 0+140,00 do km  0+412,00).

 

1) Nawierzchnia z płyt żelbetowych wielootworowych typu YOMB grub. 12,5cm o wymiarach 0,75X1,00m, wykonana na warstwie  odsączającej  z wypełnieniem otworów gruntem (płyty Wykonawcy) - 204m2.

 2) Nawierzchnia z płyt żelbetowych wielootworowych typu YOMB grub. 12,5cm o wymiarach 0,75X1,00m, wykonana na gotowej warstwie  odsączającej  z wypełnieniem otworów gruntem (umocnienie zjazdów płytami YOMB które zostaną przekazane zostaną  przez zamawiającego) -32,25m2.

 3) Nawierzchnia z płyt żelbetowych wielootworowych typu YOMB grub. 12,5cm o wymiarach 0,75X1,00m, wykonana na gotowej warstwie  odsączającej  z wypełnieniem otworów gruntem (płyty Wykonawcy)60,00m2.

 4) Wypełnienie z kruszywa łamanego 0/31,5 G A85 f 5 wg PN-EN13243+A1 2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 12,5cm, ułożenie na zewnątrz  płyt do pełnej szerokości 3,0m (kruszywo Wykonawcy)95,20m2.    

Podstawą wyceny oferty jest przedmiar robót. Załączony przedmiar robót stanowi podstawę do wyceny ceny oferty.

  1. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ  (KODY  CPV):

44 114 200 - 4  Produkty betonowe.

  1. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy określa się jako ryczałtowe.

  1. Termin wykonania zamówienia

20 października 2017r.

  1. Kryteria oceny ofert

Cena:  waga kryterium: 100 %
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.


  1. TERMIN SKŁADANIA OFERT


14 września 2017 do godziny 10:00.

  1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty w formie papierowej w zamkniętych kopertach z oznaczeniem:

Oferta na Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hutki.

(Modernizacja drogi gminnej nr 110 858 L w Hutkach od km 0+140,00 do km  0+412,00).

należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Adres: ul. 3 Maja 36;
22-440 Krasnobród

Dopuszcza się możliwość złozenia oferty w formie elektronicznej na adres um@krasnobrod.pl

 

                                Burmistrz Krasnobrodu

                                Kazimierz MISZTAL

 

 

Pliki do pobrania


Goganet