Ogłoszenie Burmistrza Krasnobrodu w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz w związku z Uchwałą Nr XIII/91/16 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie ponownie wyłożony w dniach od 19 września 2017 r. do 11 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, pok. nr 9 w godzinach pracy Urzędu. Projekt zmian studium udostępniony będzie również na stronie internetowej www.krasnobrod.pl.

                Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. w pok. nr 9 Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie o godz. 8 30

Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405.) zawiadamiam, że ww. projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 listopada 2017 r. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krasnobrodu, osobiście w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pocztą na adres: Urząd Miejski w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, ustnie do protokołu w pok. nr 9 w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 1579) na adres: mpakula@krasnobrod.pl.

Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Krasnobrodu.

 

                                                                                                                             Burmistrz Krasnobrodu

                                                                                                                                    Kazimierz Misztal


Goganet