ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY - OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO.

                                                 Krasnobród 2017.08.17
Nr sprawy  I  271.10.2017
 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJACEJ 30 000 EURO NETTO
    
W oparciu o art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadań inwestycyjnych pod nazwą:

 1. Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Majdan Wielki.

 2. Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Hutków.

 3. Budowa linii oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci energetycznej w m. Kaczórki.

 

CPV 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
  
1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
NIP 922-272-05-50  REGON 950 368 701 um@krasnobrod.pl 
tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692

 2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Sławomir Umiński - inspektor ds. gospodarki energetycznej.
e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691 lub  084 6607692.

 3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
www.krasnobrod.pl 

 4) Termin realizacji zamówienia;

Termin opracowania i przekazania przedmiotu zamówienia wraz z pozwoleniem na budowę - 15.10.2017r.  
 
5) Rodzaj zamówienia;
 
usługi

 6) Tryb postępowania;


Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

 7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań  inwestycyjnych pod nazwą:

  1. Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Majdan Wielki.
  2. Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Hutków.
  3. Budowa linii oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci energetycznej w m. Kaczórki.

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie:
1. Wielobranżowego projektu budowlanego - 5 egzemplarzy.

(Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami ma umożliwiać uzyskanie pozwolenie na budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane oraz  spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462)

2.Wielobranżowego projektu wykonawczego - 5 egzemplarzy. 
(Projekty wykonawcze muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 września 2013r. poz. 1129)

3. Kosztorysów inwestorskich - 1 egzemplarz
Kosztorysy inwestorskie będą sporządzone w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym  Dz. U. z 2004, Nr 130 poz.1389).

4. Kosztorysów ofertowych - 1 egzemplarz

5. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - 1 egzemplarz.
Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 września 2013r. poz. 1129)

6. Wersje cyfrowe dokumentacji - 2 płyty CD zawierające: 

  • Projekt budowlany i projekt wykonawczy skanowany do PDF lub zapisany w formacie PDF)
  • Kosztorys inwestorski w wersji PDF.
  • Kosztorysy ofertowe w wersji PDF.
  • SSTWiORB w wersji WORD lub PDF.

Po stronie Zamawiającego leży:
Przekazanie mapy do celów projektowych oraz  uzyskanie wypisów oraz kopii uchwały o przeznaczeniu terenu objętego opracowaniem w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnobród. Aktualna  mapa do celów projektowych znajduje się w posiadaniu Zamawiającego.

Po stronie Wykonawcy leży:
Uzyskanie pozwoleń na budowę lub zgłoszeń budowy nie wymagających uzyskania pozwoleń na budowę  na podstawie opracowanych dokumentacji.

 
  8) Kryteria oceny ofert;
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
        
Kryterium cena = waga 100%
               
9) Miejsce i termin składania ofert;
Oferty w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36 do dnia 24.08.2017r.do godziny 10:30  lub przesłać na adres Zamawiającego: Gmina Krasnobród; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.   
 

                                                       Burmistrz Krasnobrodu
                                                        Kazimierz MISZTAL

Pliki do pobrania


Goganet