ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Remont masą mineralno-asfaltową na gorąco

                               Krasnobród dnia 2017.06.13

I 271.6.2017

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

W oparciu o art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

 

Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Krasnobród  masą mineralno-asfaltową na gorąco.

 

  1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 

 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie

 NIP 922-272-05-50   REGON 950 368 701 tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

 

      2. Termin realizacji zamówienia;

 

Zakończenie:  10.07.2017r. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych termin wykonania zamówienia zostanie wydłużony.

 

       3. Rodzaj zamówienia;

 

roboty budowlane

      4. Tryb postępowania;

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 30 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

 

     5. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

 

     Prognozowany zakres zamawianych robót budowlanych przedstawia się następująco:

 Remont nawierzchni masą minerlano-asfaltową z ramowaniem - około 2 ton

Remont nawierzchni masa minerlano-asfaltową bez ramowania - około 16 ton

 

     6. Kryteria oceny ofert;

 

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium cena = waga 100%

     7. Miejsce i termin składania ofert;

 

Oferty w formie papierowej, faxem lub w formie elektronicznej   należy przesłać do dnia 20.06.2017r. do godziny 15:30 na adres Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród lub na adres um@krasnobrod.pl .

 

                                                        Burmistrz Krasnobrodu

                                                        Kazimierz MISZTAL

 

Pliki do pobrania


Goganet