Zaproszenie do złożenia ofert na: „Usuwanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (z gruntu) od osób fizycznych z terenu gminy Krasnobród w roku 2017”

OŚR. 271.2.2017
Krasnobród 27.04.2017r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1.Gmina Krasnobród zaprasza do złożenia ofert na:

„Usuwanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (z gruntu) od osób fizycznych z terenu gminy Krasnobród w roku 2017”.

2.Przedmiot zamówienia ;
Usuwanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (z gruntu) od osób fizycznych z terenu gminy Krasnobród w roku 2017 (dostawa usługa nie może przekroczyć 15 400 zł brutto)
Lokalizacja miejsc usuwania: miejscowość na terenie gm. Krasnobród. Szacunkowa ilość – 50 Mg. Rzeczywista ilość wyrobów azbestowych będzie wynikała z pomiarów w terenie, harmonogramu prac oraz kart przekazania odpadów na składowisko sporządzonych przez Wykonawcę.
CPV:90650000-8 – usługi usuwania azbestu
3.Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
Posiadanie uprawnień i kwalifikacji, a także zaplecza materiałowo- sprzętowego uprawniającego do wykonania przedmiotowej usługi. Wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Złożenie formularza oferty z wymaganymi dokumentami, złożenie parafowanego projektu umowy oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca robót przed przystąpieniem do realizacji zleconych prac, w oparciu o wykaz nieruchomości przekazany przez Zamawiającego, sporządza harmonogram prac. Harmonogram powinien uwzględniać 7 dniowy okres przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia prac. Harmonogram powinien zawierać: oznaczenie nieruchomości, nr działki, dane właściciela nieruchomości, rodzaj odpadów, przewidywaną do usunięcia ilość odpadów, określenie rodzaju prac, przewidywaną datę realizacji prac. Harmonogram prac powinien zostać sporządzony i dostarczony do tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania od zamawiającego wykazu nieruchomości z których zaplanowano usunięcie azbestu. Obowiązkiem Wykonawcy robót przed przystąpieniem do realizacji zadania (w terminie co najmniej 7 dni) jest dokonanie niezbędnych zgłoszeń przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest do właściwych organów tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Okręgowego Inspektora Pracy oraz do Państwowego Powiatowego Nadzoru Budowlanego. Wykonawca niezwłocznie przedkłada Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie w/w zgłoszeń. W trakcie realizacji zlecenia Wykonawca prac sporządza kartę przekazania odpadów. Karta powinna być wypełniona czytelnie zawierając wszystkie wymagane pola. Na karcie przekazania odpadów powinno zostać określone dokładnie miejsce unieszkodliwienia odpadów oraz poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów. Karta przekazania odpad Ów winna również zawierać dokładne dane gminy, z której były odbierane wyroby zawierające azbest oraz wyszczególnienie ich ilości. W sytuacji gdy przedmiot zamówienia stanowi tylko część masy odpadów przekazywanych dna składowisko wówczas na karcie powinna znaleźć się adnotacja o ilości odbieranych odpadów. Składowiska, na które przekazywane są odpady muszą posiadać pozwolenie na unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest. Wykonawca podpisuje protokół odbioru prac z właścicielem nieruchomości na której wykonał usługę. Protokół zawiera oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów. Wykonawca ustala termin zabezpieczenia, i odbioru odpadów azbestowych indywidualnie z każdym właścicielem nieruchomości, zgodnie z wykazem nieruchomości przekazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną wobec osób trzecich za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków powstałych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia oraz za powierzone mienie. Wykonawca posiada wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty i atesty do prowadzenia w/w

4.Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy z WFOŚiGW (nie później jak 31 maj 2017 r.) do 31 sierpnia 2017 r.

5.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna być sporządzona
według załączonego wzoru.

6.Ofertę należy złożyć w terminie do 9 maja 2017 do godz.1000 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul. 3 Maja 36 w zamkniętych kopertach , opatrzoną nazwą i adresem oferenta – wykonawcy opisana w następujący sposób:
„Usuwanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (z gruntu) od osób fizycznych z terenu gminy Krasnobród w roku 2017.
7.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2017 o godz.1015 .
8.Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami (karta przekazania odpadów, protokół odbioru podpisany przez właściciela posesji , oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac wraz z oczyszczeniem terenu z pyłu azbestowego. Możliwość wystawienia faktur częściowych na koniec czerwca 2017 r i zakończenie zadania nie później jednak jak do końca sierpnia 2017.
9.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wojciech Wyszyński
pokój nr 3 , tel.084 660 7691 wew.46.

 

Pliki do pobrania


Goganet