Ogłoszenie o wyborze oferty, zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Burmistrz Krasnobrodu
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Nazwa zadania I : ''Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki”.
Liczba złożonych ofert: 1
Liczba ofert odrzuconych ze względów formalnych lub merytorycznych: 0
Dokonano wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu – przyznana kwota: 45 454,50 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Złożona oferta spełniła wymogi formalne i uzyskała pozytywną ocenę merytoryczną.
Wyboru oferty dokonano zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r. , poz. 1817 z późn.zm. ) oraz z ogłoszonym dnia 04 stycznia 2017 r. otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadania : '' Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków
w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki”.

Burmistrz Krasnobrodu
/-/ Kazimierz Misztal


Goganet