Dostawa koparko ładowarki dla potrzeb ZGK w Krasnobrodzie

                                    Krasnobród 2016-12-12


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


W oparciu o art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Dostawa Koparko - ładowarki dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie.

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim,
Majdan Wielki 398; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
NIP 922-000-80-37 REGON 001242283
tel. (084) 660 7615 fax. (084) 660 7615
e-mail: zgkkra1@poczta.onet.pl

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Jacek GMYZ - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie
e-mail: zgkkra1@poczta.onet.pl

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu tel. (084) 660 7615 fax. (084) 660 7615

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

4) Termin realizacji zamówienia;

Zakończenie - 30 grudnia 2016r.


5) Rodzaj zamówienia;

dostawy

6) Tryb postępowania;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 30 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.


7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

Ilość dostarczanych rzeczy - 1 koparko ładowarka

Parametry techniczne jakie ma spełniać koparko -ładowarka:
1. Napędy na obie osie.
2. Wysuwane ramię koparki na teleskopie.
3. Łyżka ładowarki dzielona, posiadająca widły.
4. Koła jezdne ładowarki równej średnicy na obu osiach. Wszystkie koła skrętne.
5. Co najmniej dwie łyżki koparki w tym jedna łyżka do skarpowania.
6. Ładowarko koparka sprawna technicznie, bez wyczuwalnych luzów i wycieków płynów.
7. Moc silnika co najmniej 110 KM
8. Ilość przepracowanych mtg - 10 000.
9. Data produkcji - Rok budowy maszyny - 2004r. lub młodszy.
10. Wysokość bieżnika - stopień zużycia opon nie mniejszy niż 80%.
11. Dostawca musi wystawić fakturę VAT za dostarczoną maszynę budowlaną.
12. Koparko - ładowarka do wglądu przez Zamawiającego musi być udostępniona przez Dostawcę w odległości nie większej niż 130km od siedziby Zamawiającego.
13. Wygląd ogólny maszyny co najmniej dobry +. Maszyna w pełni sprawna technicznie o dobrej jakości powłok lakierniczych, wszystkie przełączniki w kabinie kierowcy sprawne technicznie, siedzenie operatora nie wymagające napraw tapicerskich. Maszyna ma być po bieżącym przeglądzie - wymienione filtry i oleje.

8) Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium cena = waga 100%

9) Miejsce i termin składania ofert;

Oferty w formie papierowej lub w formie elektronicznej (skanowanej) należy przesłać do dnia 19.12.2016r. do godziny 07:00 na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim, Majdan Wielki 398; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie lub na adres poczty elektronicznej um@krasnobrod.pl.

 
                 Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
                 w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim
                 mgr Jacek GMYZ

 


Goganet