Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Łakowej w Krasnobrodzie


                                        Krasnobród 2016-11-25

Nr sprawy I 271.18.2016


 

                         OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

                  W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOW oparciu o art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:


Montaż opraw oświetlenia ulicznego i przewodu zasilającego oświetlenie uliczne w ulicy Łąkowej w Krasnobrodzie.


1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;


Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie

NIP 922-272-05-50 REGON 950 368 701

tel. (084) 660 7691 fax (084) 660 7692

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów;


Sławomir UMIŃSKI -inspektor ds. gospodarki energetycznej
e-mail: um@krasnobrod.pl telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.


3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

 

www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

 

4) Termin realizacji zamówienia;


Okres realizacji - zakończenie: 31 grudnia 2016r.

 

5) Rodzaj zamówienia;

 

roboty budowlane


6) Tryb postępowania;


Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 30 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.


7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

Budowa linii kablowych oświetlenia ulicznego wraz z montażem słupów oświetleniowych o wysokości 9m w ulicy Łąkowej w Krasnobrodzie. Linia kablowa ma zostać wybudowana w celu zasilenia słupów oświetleniowych: nr 1, nr 2, 4, 5, 18, 19, 20, 21. Przy wycenie należy przyjąć słupy oświetleniowe o wysokości 9m. W ofercie nie należy uwzględniać słupa nr 1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za zrealizowane roboty budowlane ustalone zostaje jako ryczałtowe. Podstawą wyceny oferty jest projekt budowlany branży elektrycznej opracowany przez Michała Markowicza ul. Chłodna 44; 23-400 Biłgoraj UŁUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE ELEKTRYKA I ENERGETYKA oraz Specyfikacja Techniczna - Oświetlenie uliczne - ulica Łąkowa w Krasnobrodzie.


 

Przyłącze kablowe nn 0,4 kV ul.Łąkowa

- Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III - IV

-Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny wgruncie kat. III-IV-99,84m3

- Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabel 1,0kg/m YAKY 4X25 - 69,00m

- Układanie bednarki w rowach kablowych ręcznie /FeZn25X4mm/158 - 158,00m

Montaż słupów i opraw ul. 3-go Maja

- Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg/ Montaż fundamentu prefabrykowanego - szt. 9,00

-Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg z tabliczką słupową 9,00m - szt.9,00

- Montaż wysięgników rurowych omasie do 15 kg na słupie, wysięgnik 1,5m - 9 szt.

- Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10m, / YDY 3X2,5mm2/ - kpl. przewodów - 9,00.

- Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - 9,00 szt.

Montaż słupów i opraw na ul. Łąkowej z demontażu z ul. 3-go Maja

-Wymiana słupów oświetleniowych o masie 100-300kg -8,00 szt.

- Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze 15-30kg mocowanych na słupie - 8,00szt.

- Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku - 8,00 kpl.

 

8) Kryteria oceny ofert;

 

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

 

Kryterium cena = waga 100%

 

9) Miejsce i termin składania ofert;


Oferty w formie papierowej lub w formie elektronicznej (skanowanej) należy przesłać do dnia 01.12.2016r. do godziny 07:40 na adres Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród lub na adres poczty elektronicznej um@krasnobrod.pl.

                          Burmistrz Krasnobrodu

                                  Kazimierz MISZTAL

Pliki do pobrania


Goganet