Dostawa płyt drogowych YOMB oraz kostki betonowej trylinka

                                     Krasnobród 2016.11.17


Nr sprawy I271.16.2016

 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


W oparciu o art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

1) Dostawa płyt wielootworowych drogowych – YOMB  o wymiarach: 100x75x12.

2) Dostawa kostki betonowej typu TRYLINKA o grubości nie mniejszej niż 10cm.

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-05-50  REGON 950 368 701
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Sylwester LIZUT - Podinspektor ds. Inwestycji
e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

http://www.krasnobrod.pl//

4) Termin realizacji zamówienia;
Termin  przekazania przedmiotu zamówienia
zakończenie:  23.12.2016r.

 
5) Rodzaj zamówienia;

 
dostawy

6) Tryb postępowania;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 30 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.


7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;


1) Dostawa płyt wielootworowych drogowych – YOMB  o wymiarach: 100x75x12.

Wstępnie ustala się zakres zamówienia na około 115 sztuk płyt.

2) Dostawa kostki betonowej typu TRYLINKA grubość kostki nie mniejsza niz 10cm

Wstępnie ustala się zakres dostawy na około 56m2 kostki betonowej.

Zamawiane prefabrykaty muszą spełniać następujące warunki: norma BN-800/6775-03/01;  BN-80/6775-03/02, obciążenie 30 kN oraz zostać wykonane z betonu klasy B25.
Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowiązuje się dostarczyć płyty na teren budowy na terenie Gminy Krasnobród wskazany przez Zamawiającego. 

 
8) Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
       
Kryterium cena = waga 100%
              

9) Miejsce i termin składania ofert;

Oferty w formie papierowej lub w formie elektronicznej   należy przesłać do dnia 23.11.2016r. do godziny 07:40 na adres Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród lub na adres um@krasnobrod.pl lub za pośrednictwem faksu.


                          Burmistrz Krasnobrodu
                           Kazimierz MISZTAL

Pliki do pobrania


Goganet