Remont drogi gminnej nr 110 862L w miejscowości Majdan Mały

                                      Krasnobród 2016-10-25

Nr sprawy I 271.13.2016

                OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

                   W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W oparciu o art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

         REMONT DROGI GMINNEJ NR 110 862L W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN MAŁY.

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie

 NIP 922-272-05-50   REGON 950 368 701 tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

2. Osoba upoważniona do kontaktów;

Sylwester LIZUT - Podinspektor ds. Inwestycji

e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

3. Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

http://www.krasnobrod.pl/

4. Termin realizacji zamówienia;

zakończenie:  30.11.2016r.

5. Rodzaj zamówienia;

roboty budowlane

6. Tryb postępowania;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 30 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

7. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

Prognozowany zakres zamawianych robót budowlanych przedstawia się następująco:

 1) Roboty pomiarowe przy robotach drogowych liniowych i ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,22 km.
2) Usunięcie warstwy ziemi (humusu) przy krawędzi jezdni za pomocą spycharek równiarek - 202,00 m2.
3)      Skropienie emulsją pod warstwy bitumiczne wraz z wcześniejszym oczyszczeniem - 1210,00 m2.
4)      Wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną asfaltową AC11W z lokalnym uzupełnieniem wcześniejszym wyboi, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi - 154,25 t.
5)      Obsianie poboczy i skarp w gruncie wraz z lokalnym niezbędnym profilowaniem lub uzupełnieniem gruntu - 404,00 m2. 
8. Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium cena = waga 100%          

9. Miejsce i termin składania ofert;

Oferty w formie papierowej lub w formie elektronicznej   należy przesłać do dnia 31.10.2016r. do godziny 07:40 na adres Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród lub na adres um@krasnobrod.pl .

                                   Burmistrz Krasnobrodu

                                       Kazimierz MISZTAL

Pliki do pobrania


Goganet