Montaż opraw oświetlenia ulicznego i przewodu zasilajacego oswietlenie uliczne w m. Majdan Wielki.


                                                 Krasnobród 2016-10-14
Nr sprawy I 271.12.2016

  
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


W oparciu o art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Montaż opraw oświetlenia ulicznego i przewodu zasilającego oświetlenie uliczne w miejscowości Majdan Wielki.

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-05-50  REGON 950 368 701 
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Sławomir UMIŃSKI -inspektor ds. gospodarki energetycznej
e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

4) Termin realizacji zamówienia;

Okres realizacji: 14 dni od daty udzielenia zamówienia (podpisania umowy)


5) Rodzaj zamówienia;
 
roboty budowlane

6) Tryb postępowania;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 30 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.


7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

            Roboty montażowe:
-  Montaż opraw oświetleniowych i przewodów zasilających - obwód słup nr 15-24 stacja trafo „Majdan Wielki 1" - 0,385 km (przewód AsXSn 0,6/1kVRMC2x25 mm2 ok. - 400 mb).
- Montaż haka wieszakowego z uchwytem SOT dla słupów linii napowietrznej NN - 10 szt.
- Montaż wysięgników rurowych na słupie, wysięgnik dla oprawy do 30 kg - 6 szt.
- Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10m, przewody 1 żyłowe - 6 kpl.
- Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia wysięgnik 1 - ramienny z lampą rteńciową z 1 żarówką - 6 kpl. (Oprawy oświetlenia ulicznego typ OUSb-150 - szt. 6,  lampa sodowa SON-T-Plus 150 W E 40- szt. 6).
- Montaż szafy oświetlenia ulicznego SO-1nC na słupie nr 15 (przyłącze do SO po stronie RE Zamość) - szt.1
Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlano-wykonawczym: BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN WIELKI GMINA KRASNOBRÓD" opracowanym przez Pracownię Projektową „ELTEL" K. M. Jarosz sp. j. ul. Zagłoby 3a, 22-400 Zamość.     

8) Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
       
Kryterium cena = waga 100%
              
9) Miejsce i termin składania ofert;

Oferty w formie papierowej lub w formie elektronicznej   należy przesłać do dnia 19.10.2016r. do godziny 15:30 na adres Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród.


                  Burmistrz Krasnobrodu
                  Kazimierz MISZTAL

Pliki do pobrania


Goganet