Ogłoszenie o zamówieniu na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych w latach 2016/2017 oraz 2017/2018

                                            Krasnobród 2016.10.05
Nr sprawy I 271.11.2016

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJACEJ 30 000 EURO NETTO

W oparciu o art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Krasnobród w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018.


90.62.00.00-9
90.63.00.00-2.

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;


Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
NIP 922-272-05-50 REGON 950 368 701 um@krasnobrod.pl
tel. (084) 660 7691 fax (084) 660 7692


2) Osoba upoważniona do kontaktów;


Sławomir UMIŃSKI -inspektor ds. gospodarki energetycznej
e-mail: um@krasnobrod.pl telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691 lub 084 6607692.


3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;


www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi


4) Termin realizacji zamówienia;


Zakończenie: 15.04.2018.


5) Rodzaj zamówienia;

usługi


6) Tryb postępowania;


Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.


7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;


Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Krasnobród w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018.


Część zamówienia nr 1 (REJON 1)

 Rejon I
- Stara Huta - Lasowce (110873) 4350 mb (droga gruntowa przez Las)
- Potok Senderki - Stara Huta (110880, 110872, 110856) 4100 mb (utwardzona )
- Kaczórki- Bondyrz, Kaczórki Przymiarki (110829) 1800 mb (drogi gruntowe, na Kaczórkach Przymiarkach zawężenie drogi gruntowej do 2,65 m z ogrodzeniami po obu stronach)
- Nowa droga gruntowa 400 mb, boczna od Kaczórki - Bondyrz
- Kaczórki - Belfont 950 mb , droga naprzeciw tego skrzyżowania 100 mb(utwardzona),
- naprzeciw szkoły podstawowej oraz obok mostu na rzece Wieprz- 50 mb (drogi utwardzone tzw klińcem)
- Boczna na Malewszczyźnie w kierunku posesji P. Cieplaków- 100 mb (nieutwardzona)
- Malewszczyzna w kierunku tzw. „Koziwody" 1500 mb (nieutwardzona, wąska przez las miejscami zwężenia do 3 m)
- Hutki - Zadwór, 600 mb
- teren domków rekreacyjnych 300 mb
- na oczyszczalnię - 700 mb (droga z płyt typu yomb oraz trylinka)
Łącznie 14 950 mb
Wykonawca sam zabezpiecza materiały uszarstniające i obniżające temperaturę zamarzania:
- piasek
- chlorek sodu
- mieszanka piasku i chlorku sodu (10 %)
W przybliżeniu będzie to około 400 godzin w rejonie I pracy sprzętu przy odśnieżaniu i usuwaniu oblodzenia oraz około 130 ton materiałów uszorstniających (mieszanki piasku i chlorku sodu (10 %) w rejonie I, w trakcie dwóch sezonów zimowych.

Część zamówienia nr 2 (REJON II)

 Rejon II
- Podzamek - Grabnik (1100948) - 4100 mb (gruntowa przez las, trylinka przez wieś)
- Grabnik ul. Widokowa droga gruntowa 450 mb
-Krasnobród (od drogi powiatowej) - Nowa Wieś - 1150 mb (trylinka)
- Krasnobród- ul Św. Roch - 1000 mb
- Wólka Husińska 1150 mb
- Wólka Husińska- Husiny wraz z drogami bocznymi na Wólce Husińskiej - 2800 mb
-Majdan Wielki ul. Borki 850 mb
-Zielone 2650 mb
-Zielone - Przejma 1400 mb

Łącznie 15 550 mb dróg gminnych


Wykonawca sam zabezpiecza materiały uszarstniające i obniżające temperaturę zamarzania:
- piasek
- chlorek sodu
- mieszanka piasku i chlorku sodu (10 %)
W przybliżeniu będzie to około 500 godzin w rejonie II pracy sprzętu przy odśnieżaniu i usuwaniu oblodzenia oraz około 150 ton materiałów uszorstniających (mieszanki piasku i chlorku sodu (10 %) w rejonie II, w trakcie dwóch sezonów zimowych.

8) Warunki udziału w postępowaniu

a)Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg. Wartość zrealizowanej usługi zimowego utrzymania dróg musi stanowić wartość nie mniejszą niż 20 000,00 zł brutto. Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.
b)Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem
a) ciągnik ciężki z pługiem szt. 2
b) piaskarka szt. 1
c) ładowarka do załadunku środków do zwalczania śliskości

9) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) Wykaz sprzętu i urządzeń do realizacji przedmiotu zamówienia

10) Kryteria oceny ofert;


Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium cena = waga 100%

11) Informacja o możliwości składania ofert częściowych.


Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.


12) Miejsce i termin składania ofert;


Oferty w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36 do dnia 12.10.2016r. do godziny 10:00 lub przesłać na adres Zamawiającego: Gmina Krasnobród; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.

                                    Burmistrz Krasnobrodu
                                        Kazimierz MISZTAL

Pliki do pobrania


Goganet