Nowe Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie białej podłogi w budynku Świetlicy Wiejskiej w Dominikanówce - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

 

                                                   Krasnobród dnia 2016-09-09


I 271.9.2016


                                   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


o wartości szacunkowej zamówienia niższej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164) tekst jednolity z późn. zmianami.


1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Gmina Krasnobród
Adres: ul. 3 Maja 36 ; 22-440 Krasnobród
telefon: 084  6607691  faks: 084  6607692
e-mail: [email protected]  

2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Wymiana podłóg drewnianych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dominikanówka.


Określenie przedmiotu zamówienia:


1) Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust - 178,38m2
2) Rozebranie drewnianych legarów - 181,920m.
3) Podłoga z desek struganych grubości 34mm - 178,38m2
4) Zgrubne szlifowanie mechaniczne podłóg drewnianych w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - 178,38m2
5) Wykańczające szlifowanie mechaniczne podłóg drewnianych w pomieszczeniach o pow. ponad 8m2 - 178,38m2.
6)   Jednokrotne lakierowanie podłóg drewnianych lakierem podkładowym - 178,38m2.
7) Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych lakierem nawierzchniowym - 178,38m2. - 178,38m2.

4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ  (KODY  CPV):


45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych.

5. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy określa się jako kosztorysowe. Rozliczenie wykonanych robót będzie powykonawcze. Ostateczna wartość wynagrodzenia przysługująca wykonawcy zostanie obliczona na podstawie ilości wykonanych robót wg cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym przedłożonym przez Wykonawcę.

6. Termin wykonania zamówienia

Zakończenie:  10.11.2016r.

7.  Kryteria oceny ofert

Cena:  waga kryterium: 100 %
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.


9.  TERMIN SKŁADANIA OFERT


16 września 2016 do godziny 07:40.

10. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty w formie papierowej w zamkniętych kopertach z oznaczeniem:

Oferta na  wymianę podłóg drewnianych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dominikanówka.

należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Adres: ul. 3 Maja 36;
22-440 Krasnobród

                                            Burmistrz Krasnobrodu
                                             Kazimierz MISZTAL

Pliki do pobrania


Goganet