Wykonnaie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Budowa drogi gminnej nr 112 315L -ulica Konopnickiej w Krasnobrodzie

                                              Krasnobród 2016.08.16
Nr sprawy  I  271.7.2016
 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJACEJ 30 000 EURO NETTO
   
W oparciu o art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:


Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi gminnej nr 112 315 L (ulica Konopnickiej w Krasnobrodzie).

CPV 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 
1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;


 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
NIP 922-272-05-50  REGON 950 368 701 um@krasnobrod.pl
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692


 2) Osoba upoważniona do kontaktów;
Sylwester LIZUT - Podinspektor ds. Inwestycji  
e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691 lub  084 6607692.


 3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
www.krasnobrod.pl 


 4) Termin realizacji zamówienia;
Termin opracowania i przekazania przedmiotu zamówienia  
Zakończenie  31 grudnia 2016r.
 
5) Rodzaj zamówienia;
 
usługi


 6) Tryb postępowania;


Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.


 7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi gminnej nr 112 315 L - ulica Konopnickiej w Krasnobrodzie.

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie:
1. Wielobranżowego projektu budowlanego - 5 egzemplarzy.

(Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami ma umożliwiać uzyskanie pozwolenie na budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane oraz  spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).


2. Wielobranżowego projektu wykonawczego - 5 egzemplarzy.
(Projekty wykonawcze muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 września 2013r. poz. 1129).


3. Kosztorysów inwestorskich - 2 egzemplarze
Kosztorysy inwestorskie będą sporządzone w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym  Dz. U. z 2004, Nr 130 poz.1389.


4. Kosztorysów ofertowych - 1 egzemplarz.


5. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - 1 egzemplarz.
Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 września 2013r. poz. 1129).

6.  Wersje cyfrowe dokumentacji - 2 płyty CD zawierające:
- Projekt budowlany i projekt wykonawczy skanowany do PDF lub zapisany w formacie PDF).
- Kosztorys inwestorski w wersji PDF.
- Kosztorysy ofertowe w wersji PDF.
- SSTWiORB w wersji WORD lub PDF.
 

Projektant opracowujący projekt budowlany zobowiązany jest do:
-  uzgodnienia projektu z Dyrekcją Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.
Po stronie Zamawiającego leży:
Przekazanie mapy do celów projektowych oraz  uzyskanie wypisów oraz kopii uchwały o przeznaczeniu terenu objętego opracowaniem w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnobród. Aktualna  mapa do celów projektowych znajduje się w posiadaniu Zamawiającego.
Długość projektowanego odcinka ulicy Konopnickiej wynosi około 150m.


  8) Kryteria oceny ofert;
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
       
Kryterium cena = waga 100%
              
9) Miejsce i termin składania ofert;
Oferty w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36 do dnia 02.09.2016r. do godziny 10:00  lub już przesłać na adres Zamawiającego: Gmina Krasnobród; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.  
 

                                                                     Burmistrz Krasnobrodu
                                                                       Kazimierz MISZTAL

Pliki do pobrania


Goganet