Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Wielkim. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Malewszczyźnie.

                                      Krasnobród dnia 2016.06.07
I 271.3.2016

                     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej zamówienia niższej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164).


1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Pełna nazwa (firma) zamawiającego:
Gmina Krasnobród
Adres: ul. 3 Maja 36 ; 22-440 Krasnobród
telefon: 084  6607691  faks: 084  6607692
e-mail: um@krasnobrod.pl

2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Część zamówienia nr 1.
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Wielkim nr 164 dz. Geodezyjna nr 431/1; 22-440 Krasnobród (wykonanie ogrzewania). 

Część zamówienia nr 2.
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Malewszczyźnie. Dz. nr ewidencyjny gruntów 400/3 gmina Krasnobród.  


3. Określenie  przedmiotu zamówienia:

Część zamówienia nr 1.
 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Wielkim nr 164 dz. Geodezyjna nr 431/1; 22-440 Krasnobród (wykonanie ogrzewania).
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej stałej instalacji gazowej zasilającej budynek Remizy OSP Majdan Wielki - ETAP II w zakresie wyłącznie dostawy i montażu nagrzewnic gazowych 2 szt. o mocy nie mniejszej niż 34kW każda. Montaż nagrzewnic przewidziano do wewnętrznej stałej instalacji gazowej wykonanej w 2015r.
Nagrzewnice należy zamontować zgodnie z projektem budowlanym pt. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w Majdanie Wielkim nr 164 dz. geodezyjna nr 431/1; 22-440 Krasnobród. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wyłącznie dostawa oraz montaż nagrzewnic gazowych - 2 szt. o mocy nie mniejszej niż 34kW każda.  
      Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz montaż aparatów gazowych wymienionych w dokumentacji budowlanej  innych niż nagrzewnice gazowe w ilości 2 szt.  nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Część zamówienia nr 2.
 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Malewszczyźnie. Dz. nr ewidencyjny gruntów 400/3 gmina Krasnobród.
  

Zakresem zamówienia objęte jest wykonanie dwóch łazienek. Łazienki należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym pt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - z usytuowaniem na dz. nr ewid. 400/3 w m. Malewszczyzna gm. Krasnobród.
Jedna łazienka dla kobiet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Druga łazienka z dwoma kabinami ustępowymi dla męższczyzn. Zamurowanie zbędnego otworu drzwiowego bloczkami gazobetonowymi. Wykonanie częściowej rozbiórki drewnianej podłogi na legarach, wykonanie częściowej rozbiórki ściany działowej oraz przebicia na otwory drzwiowe w ściance działowej, montaż nadproży w ściance działowej nad otworami odrzwiowymi z dwóch ceowników NP 100 połączonych śrubami co 50cm. wykonanie podsypki piaskowej pod posadzki na gruncie. Piasek zagęszczony warstwami co 15cm. Wykonanie podkładu pod posadzki na gruncie z betonu kl. B-10. wykonanie ścianek działowych z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo - wapiennej kat. III. Wyłożenie ścian glazurą do wysokości 2,00m. Wykonanie wyłożenia posadzek płytkami ceramicznymi gres. Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach. Wykonanie izolacji termicznej sufitów z wełny mineralnej oraz wyłożenia sufitów płytami gks. 1,2cm wodoodpornymi. Wykonanie malowania wewnętrznego ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Montaż wyposażenia łazienek w tym pochwytów dla osób niepełnosprawnych.


Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej,

Tablica rozdzielcza TR
Z istniejącej tablicy rozdzielczej należy wyprowadzić obwód zasilający gniazda wtyczkowe i zabezpieczyć wyłącznikiem typ S301B, 16A (obwód oświetleniowy podłączyć do istniejącego obwodu.
Instalacja oświetleniowa
Instalacje wykonać przewodem kabelkowym YDYp- 750V o przekroju żył 1,5mm2 prowadzonym w tynku. Do oświetlenia  zastosować oprawy oświetleniowe żarowe. Instalacja gniazd wtyczkowych - wykonać przewodem YDY p3 X 2,5mm2 w tynku. W łazience gniazdka wtyczkowe z bolcem ochronnym szczelne.
Ochrona od porażeń prądem elektrycznym
Instalacja ochrony od porażeń w układzie TN-S. szynie ochronną „PE" w tablicy TR należy połączyć z uziemieniem. W tablicy TR zainstalować wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowo-prądowy 2 bieg. 25A, 30mA do zabezpieczenia obwodu gniazd wtyczkowych.

Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Instalacja podgrzewaczy elektrycznych pojemnościowych o pojemności 10 litrów w łazienkach.
Instalacje ciepłej i zimnej wody z rur polipropylenowych. Przewody układane w przegrodach budowlanych. Przewody zaizolowane termicznie otulinami. Armatura czerpalna typowa, standardowa. Przewody kanalizacyjne wykonane z rur PVC.  

 Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej.

Instalacja grawitacyjna z łazienek wg systemu wybranego przez wykonawcę ma zostać wyprowadzona ponad dach budynku do kominków wentylacyjnych.

OPIS SPOSOBU WYLICZENIA CENY OFERTY

Podstawą wyceny ofert w każdej z części zamówienia  są projekty budowlane:
1) WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w Majdanie Wielkim nr 164 dz. geodezyjna nr 431/1; 22-440 Krasnobród.
2) BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - z usytuowaniem na dz. nr ewid. 400/3 w m. Malewszczyzna gm. Krasnobród.

Załączone przedmiary robót nie są podstawą do wyceny ceny ofertowej. Podstawą wyceny ceny ofertowej jest zakres robót wskazany w projektach budowlanych za wyjątkiem wykonania wewnętrznej instalacji gazowej oraz montażu aparatów gazowych wymienionych w dokumentacji budowlanej pt. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w Majdanie Wielkim innych niż nagrzewnice gazowe w ilości 2 szt.   W zakres zamówienia nr 1  wchodzi jedynie dostawa i montaż nagrzewnic gazowych. 

4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ  (KODY  CPV):

45000000-7 - Roboty budowlane

5. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia jak również oferty na wybrane przez siebie części zamówienia.


6. Termin wykonania zamówienia

Zakończenie:  30.08.2016r.

7.  Kryteria oceny ofert

We wszystkich częściach zamówienia tj. nr 1, 2 Zamawiający stosował będzie następujące kryterium oceny ofert:
 Kryterium proporcjonalne: Cena:  waga kryterium: 100 %
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty w każdej z części zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:
(najniższa cena/cena badanej oferty) x 100 pkt = C
Przyznana liczba punktów kryterium cena = C
Maksymalnie w kryterium ceny oferta może uzyskać 100 punktów w każdej z części zamówienia.
Zamawiający wybierze ofertę w danej części zamówienia, która uzyska największą liczbę punktów.


8.  Termin składania ofert. 

 20 czerwca 2016 do godziny 9:00.

9.  Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o lile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.


Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku, gdy konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia, wynikać będzie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); oraz w przypadku przedłużenia sie procedury związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowej dotyczącej projektowanej inwestycji. W przypadku wydłużenia się procedury środowiskowej wykonawcy przysługiwało będzie prawo zmiany terminu umownego uzyskania pozwolenia na budowę.

10. Miejsce składania ofert 

Oferty w formie papierowej w zamkniętych kopertach z oznaczeniem:

Oferta  na realizację części zamówienia nr 1.
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Wielkim nr 164 dz. Geodezyjna nr 431/1; 22-440 Krasnobród (wykonanie ogrzewania). 

lub

Oferta  na realizację części zamówienia nr 2.
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Malewszczyźnie. Dz. nr ewidencyjny gruntów 400/3 gmina Krasnobród.  

należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Adres: ul. 3 Maja 36;
22-440 Krasnobród

                                 mgr Janusz OŚ
                               Doradca Burmistrza

 

Pliki do pobrania


Goganet