Zapytanie ofertowe - sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród

Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2164)

 

I.  ZAMAWIAJĄCY

I.1.  NAZWA I ADRES:

Gmina Krasnobród ul. 3 Maja 36  22-440 Krasnobród

NIP:  922 272 05 50       REGON:   000535310   

Tel: 84 660 76 91   faks: 84 660 76 92

Mail: um@krasnobrod.pl

 

I.2.  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa

II.  PRZEDMOT ZAMÓWIENIA

II.1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród

II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród w zakresie terenów określonych w uchwale                            Nr XIII/91/16 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród

1.     Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1)     projekt „studium” należy sporządzić na podstawie aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia  w szczególności:

a)     ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.              z 2015 r. poz. 199),

b)    rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r.               Nr 118 poz. 1233),

c)     ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                   (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1936),

d)    innych przepisów mających zastosowanie w przedmiocie zamówienia.

 

2)     W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się m. in. do:

a)     wykonania prac o charakterze proceduralnym – redakcja ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem),

b)    wykonania prac wstępnych, przygotowawczych, w tym analiza wniosków do studium złożonych  po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia studium  wraz z opracowaniem propozycji do rozpatrzenia,

c)     wykonania prac studialnych i projektowych – prezentacji koncepcji, opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, ekofizjografii,

d)    przygotowania potrzebnej ilości materiałów roboczych – odpowiedniej ilości m.in. do uzgodnień, opinii, konsultacji, w formie wydruków,

e)     opracowanie stanowiska w sprawie złożonych do projektu studium uwag zawartych w opiniach               i uzgodnieniach wraz z pisemnym uzasadnieniem powodu nieuwzględnienia uwag,

f)     wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu studium odpowiednio do uwzględnionych uwag,

g)    opracowania zmiany prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami w projekcie studium,

h)     zorganizowania wspólnie z Zamawiającym dyskusji publicznej dotyczącej projektu  zmiany studium,

i)      prezentacji projektu studium podczas dyskusji publicznej w trakcie wyłożenia studium,

j)      rozpatrzenia wspólnie z Zamawiającym uwag i wniosków wniesionych w związku z wyłożeniem projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko, wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu  studium odpowiednio do uwzględnionych uwag,

k)     przygotowania i prezentacji na sesji projektu uchwały wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Miejską,

l)      przygotowania dokumentacji prac planistycznych w celu przedłożenia wojewodzie do sprawdzenia zgodności z przepisami,

m)   przygotowania uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.                  z 2016 r. poz. 1936)

n)     sporządzenie metadanych zmiany studium zgodnych z dyrektywą INSPIRE oraz ustawą z dnia                   4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489) i aktów wykonawczych do tej ustawy.

 

3)     Forma opracowania projektu studium:

 

a)     część tekstowa studium powinna być wykonana w formie tradycyjnej papierowej oraz elektronicznej w formatach: Word, PDF oraz XML; Kompletne ustalenia dla poszczególnych terenów powinny być zapisane w odrębnych jednostkach redakcyjnych; Jednostki redakcyjne tekstu odnoszące się do obiektów obszarowych i liniowych muszą posiadać niepowtarzalne identyfikatory w postaci pełnego symbolu z numerem, zapewniające odniesienie do konkretnego obiektu;

b)    rysunek studium powinien być sporządzony w wersji tradycyjnej – papierowej barwnej, elektronicznej (pdf lub jpg) oraz cyfrowej – wektorowej (shp) wraz z tabelą atrybutów w układzie 1992 lub 2000 oraz rastrowej (tiff). Wykonawca doprowadzi do jego poprawnego działania na sprzęcie i oprogramowaniu będącym w posiadaniu Zamawiającego.

 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszelkich zmian ustawowych i przepisów wykonawczych zaistniałych w trakcie opracowania.

 

Zakres opracowania przedstawia w postaci graficznej i tekstowej uchwała Nr XIII/91/16 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie  z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród.  

 

III. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza pod kątem:

 

            - ceny za jaką zostanie zrealizowane zamówienie – waga ceny 80 %

                  sposób obliczenia:    ( najniższa cena / cena badanej oferty )   x  80 %

           

- czasu w jakim zamówienie zostanie wykonane – waga ceny 20 %

      sposób obliczenia :  (najkrótszy czas / czas badanej oferty )  x  20 %        

 

IV.  ZAKRES OFERTY

 

Oferta powinna zawierać:

            - dane oferenta,

            - termin wykonania projektu,

            - cenę brutto,

            - oświadczenie o posiadanych uprawnieniach osób wykonujących zadanie.

           

 

 

 

V.  TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Ofertę wraz z oświadczeniem potwierdzającym zdolność do realizacji przedmiotowej usługi w oparciu                          o niniejsze warunki ofertowe, jak również aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty) należy złożyć osobiście lub drogą pocztową (obowiązuje data wpływu do urzędu) w zamkniętej kopercie bez nazwy i oznaczenia wykonawcy w sekretariacie Urzędu Miejskiego                     w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36   22-440 Krasnobród  w terminie do dnia  29 czerwca 2016 r.

 

opisanej : „Oferta na sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków                           

                              zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród.”

                                         „ Nie otwierać przed  30 czerwca 2016 r.”    

 

 

TERMIN OTWARCIA OFERT: dnia  30 czerwca 2016 r. godz. 10.

 

 

 

Osoby upoważnione do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia:

 

Marek Pakuła – inspektor ds. planowania przestrzennego i utrzymania zalewu tel. 84 660 76 91 w. 38

 

 

 

 

 

 

 

 


            

Pliki do pobrania


Goganet