Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krasnobród.

                                            Krasnobród dnia 2016-05-23

 Znak sprawy: I 271.2.2016

                      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej zamówienia niższej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164)

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Pełna nazwa (firma) zamawiającego:

Gmina Krasnobród

Adres: ul. 3 Maja 36;

22-440 Krasnobród

telefon: 084 6607691 faks: 084 6607692    e-mail: um@krasnobrod.pl

 

2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących budowy:

- oświetlenia ulicznego ul. Gietki w Krasnobrodzie (droga gminna nr 112292L).

- oświetlenia ulicznego ul. Andersa w Krasnobrodzie (112293L).

- oświetlenia ulicznego ul. Łąkowej w Krasnobrodzie (droga gminna nr 112304L).

- oświetlenia ulicznego ul. Jaśminowej w Krasnobrodzie (droga gminna nr 112296L).

- oświetlenia ulicznego ul. Fiołkowej w Krasnobrodzie (droga gminna nr 112296L).

- oświetlenia ulicznego ul. Kalinowej w Krasnobrodzie (droga gminna nr 112296L).

oraz

- oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3252L w Hutkach w Gminie Krasnobród

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

Część zamówienia nr 1

1) Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budowy linii kablowych oświetlenia ulicznego.

Długość projektowanych odcinków linii kablowych oświetlenia ulicznego wynosi: około 2.830,00m.

- Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Gietki w Krasnobrodzie – 630m.

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa w Krasnobrodzie – 500m.

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łąkowej w Krasnobrodzie – 700m.

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jaśminowej i ul. Fiołkowej w Krasnobrodzie – 500m.

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kalinowej w Krasnobrodzie- 500m.

Część zamówienia nr 2

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3252L w Hutkach - Gmina Krasnobród. Długość projektowanego odcinka linii kablowych oświetlenia ulicznego wynosi: około 220,00m.

Zadania inwestycyjne na terenie Krasnobrodu i m-ci Hutki dotyczą realizacji zadań gminy, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 651 z późn. zm).

2) Zakres przedmiotu zamówienia:

 Przedmiot zamówienia zostanie opracowany i przekazany Zamawiającemu w niżej wymienionych ilościach:

 a) Projekt budowlany – 5 egzemplarzy dla każdego opracowania.

(Projekt budowlano-wykonawczy ma umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane oraz spełniać wymagania: - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zmianami).

Projekt zagospodarowania terenu zostanie opracowany na aktualnej mapie do celów projektowych, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej podanej w ofercie zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę dla zaprojektowanych zadań inwestycyjnych.

 b) Wielobranżowy projekt wykonawczy – 5 egzemplarzy dla każdego opracowania.

Projekt wykonawczy ma spełniać wymogi § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego jedn. tekst. (Dz. U. 2013, poz. 1129).

c) Przedmiary robót - 2 komplety dla każdego opracowania.

Przedmiary robót muszą spełniać wymogi zawarte od § 6 do 10 § Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego jedn. tekst. (Dz. U. 2013, poz. 1129).

d) Kosztorysy inwestorskie – 2 komplety dla każdego opracowania.

Kosztorysy inwestorskie będą sporządzone w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389). e) Kosztorysy ofertowe – 1 komplet dla każdego opracowania.

f) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 1 egzemplarz dla każdego opracowania.

Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone od § 12 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego jedn. tekst. (Dz. U. 2013, poz. 1129).

g) Wersje cyfrowe dokumentacji (dokumentacja skanowana i zapisana w formacie PDF)

– 2 płyty CD dla każdego opracowania.

- Projekt budowlany i projekt wykonawczy skanowany i zapisany w formacie PDF).

- Kosztorys inwestorski w wersji NORMA lub ATH lub ZUZIA oraz PDF.

- Kosztorysy ofertowe w wersji NORMA lub ATH lub ZUZIA oraz PDF.

 - SSTWiORB w wersji WORD lub PDF.

Wielkość plików PDF skanowanej dokumentacji nie powinna przekraczać 1,5 MB.

3) Opis części zamówienia jeśli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Część zamówienia nr 1

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budowy linii kablowych oświetlenia ulicznego. Długość projektowanych odcinków linii kablowych oświetlenia ulicznego wynosi: około 2.830,00m.

- Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Gietki w Krasnobrodzie – 630m.

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa w Krasnobrodzie – 500m.

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łąkowej w Krasnobrodzie – 700m.

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jaśminowej i ul. Fiołkowej w Krasnobrodzie – 500m.

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kalinowej w Krasnobrodzie- 500m.

Część zamówienia nr 2

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3252L w Hutkach - Gmina Krasnobród. Długość projektowanych odcinków linii kablowych oświetlenia ulicznego wynosi: około 220,00m.

4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (KODY CPV):

71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia jak również oferty na wybrane przez siebie części zamówienia.

6. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania projektów budowlano- wykonawczych wraz z częścią kosztową oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę - 30.10.2016r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu:

a) Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia publicznego w części zamówienia nr 1 spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego o długości nie mniejszej niż 500m każde.

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia publicznego w części zamówienia nr 2 spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego o długości nie mniejszej niż 500m. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w każdej części postępowania dokonywana będzie metodą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów. Wymaganym dokumentem na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu jest dokument - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług - załącznik nr 2.

8. Kryteria oceny ofert

 We wszystkich częściach zamówienia tj. nr 1, 2 Zamawiający stosował będzie następujące kryterium oceny ofert: Kryterium proporcjonalne:

Cena: waga kryterium: 100 %

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty w każdej z części zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

(najniższa cena/cena badanej oferty) x 100 pkt = C

 Przyznana liczba punktów kryterium cena = C

Maksymalnie w kryterium ceny oferta może uzyskać 100 punktów w każdej z części zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę w danej części zamówienia, która uzyska największą liczbę punktów.

 9. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert: 1 czerwca 2016 do godziny 9:00.

10. OKREŚLENIE WAUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKUPRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OUDZIELENIE ZAMÓWIENIA O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOZLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ UMOWY.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku, gdy konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia, wynikać będzie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); oraz w przypadku przedłużenia sie procedury związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowej dotyczącej projektowanej inwestycji. W przypadku wydłużenia się procedury środowiskowej wykonawcy przysługiwało będzie prawo zmiany terminu umownego uzyskania pozwolenia na budowę.

11. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty w formie papierowej w zamkniętych kopertach z oznaczeniem:

 Oferta na Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących budowy:

 - oświetlenia ulicznego ul. Gietki w Krasnobrodzie (droga gminna nr 112292L).

 - oświetlenia ulicznego ul. Andersa w Krasnobrodzie (112293L).

- oświetlenia ulicznego ul. Łąkowej w Krasnobrodzie (droga gminna nr 112304L).

 - oświetlenia ulicznego ul. Jaśminowej w Krasnobrodzie (droga gminna nr 112296L).

- oświetlenia ulicznego ul. Fiołkowej w Krasnobrodzie (droga gminna nr 112296L).

- oświetlenia ulicznego ul. Kalinowej w Krasnobrodzie (droga gminna nr 112296L).

oraz

- oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3252L w Hutkach w Gminie Krasnobród

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu w

Urząd Miejski w Krasnobrodzie

Adres: ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród

                               Z upoważnienia Burmistrza Krasnobrodu

                              Janusz OŚ - Doradca Burmistrza

Pliki do pobrania


Goganet