Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego frakcji 4-32 (opcja 4-31,5) mm na teren Gminy Krasnobród

OŚR.271.1.2016                        

Krasnobród, 18.02.2016r.
                            
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1.Gmina Krasnobród zaprasza do złożenia ofert na:

„Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego frakcji 4-32 (opcja 4-31,5) mm na teren Gminy Krasnobród”.   

2.Przedmiot zamówienia ;
Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego frakcji 4-32 (opcja 4-31,5) mm na teren Gminy Krasnobród.  W ilości szacunkowej około 500 Mg (dostawa nie może przekroczyć 30 000 zł brutto). Dostarczone kruszywo musi posiadać deklarację właściwości użytkowych dla kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 4-32 mm lub 4 -31,5. Dołączyć deklarację z kamieniołomu skąd brane jest kruszywo.  
Lokalizacja miejsc dostawy: miejscowość Krasnobród ul. Młyńska, baza ZGK w Majdanie Wielkim, Stara Huta, Kaczórki, Wólka Husińska ilości zostaną uzgodnione telefonicznie).

3.Termin realizacji zamówienia: do 40 dni od daty podpisania umowy

4.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna być sporządzona   
według załączonego wzoru.
    
5.Ofertę należy złożyć w terminie do  8 marca do godz.1000 w  sekretariacie Urzędu  Miejskiego  w Krasnobrodzie przy ul. 3 Maja 36 w zamkniętych kopertach , opatrzoną nazwą i adresem oferenta – wykonawcy opisana  w następujący sposób:
„OFERTA” Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego frakcji 4-32 (opcja 4-31,5) mm na teren Gminy Krasnobród.
    
6.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  8 marca  o godz.1015 .

7.Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze w ciągu 14 dni od   dnia otrzymania faktury.

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wojciech Wyszyński, pokój nr 3 , tel.084 660 7691 wew.46.

Burmistrz Krasnobrodu
/-/ Kazimierz Misztal

Pliki do pobrania


Goganet