Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnobród

Na podstawie art.17 pkt 9 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały Nr  XXVI/215/13 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 25 czerwca 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnobród (obejmującego część działki nr ewid. 1720 położonej w miejscowości Hutków z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową oraz przetwórstwo owoców -chłodnię) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w dniach od 25 lutego do 16 marca 2016 r. siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul.3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, w godzinach od 10.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36,  o godz. 11ºº.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krasnobrodu ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2016 r.  
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.

/-/ Kazimierz Misztal
Burmistrz Krasnobrodu

Goganet