ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ IMPREGNATU DO DREWNA

                                           Krasnobród 2015-09-18
 Nr sprawy I 271.11.2015
 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 W oparciu o art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:


Dostawę impregnatu do drewna  np IZOHAN W2 lub impregnatu posiadającego parametry techniczne nie gorsze niż impregnat IZOHAN W2.

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;
Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; um@krasnobrod.pl woj. lubelskie NIP 922-272-05-50 REGON 950 368 701 tel. (084) 660 7691 fax (084) 660 7692


2) Osoba upoważniona do kontaktów;
Sylwester LIZUT - Podinspektor ds. Inwestycji e-mail: um@krasnobrod.pl telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2 Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.


3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
WWW.krasnobrod.pl w zakładce przetargi


4) Termin realizacji zamówienia;
Termin dostawy do 10 grudnia 2015r. (dostawa dynamiczna)

5) Rodzaj zamówienia;
dostawy


6) Tryb postępowania;
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 30 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.


7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres zamawiającego impregnatu do drewna w ilości około 1025 litrów  słownie litrów: jeden tysiąc dwadzieścia pięć np IZOHAN W2 lub impregnatu posiadającego parametry techniczne nie gorsze niż impregnat IZOHAN W2.
Zamawiający zastrzega zmniejszenie ilości zamawianego impregnatu w przypadku wystąpienia w 2015r. warunków pogodowych uniemożliwiających zużycie  całości zamówionego impregnatu w cyklu technologicznym zabezpieczania konstrukcji drewnianych.  


8) Kryteria oceny ofert;
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: Kryterium cena = waga 100%.


9) Miejsce i termin składania ofert;
Oferty w formie papierowej należy przesłać do dnia 28.09.2015r. do godziny 15:30 na adres Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.


                                           Burmistrz Krasnobrodu
                                           Kazimierz MISZTAL

Pliki do pobrania


Goganet