Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Wielkim - zaproszenie do składania ofert

                                                Krasnobród 2015-09-18
 Nr sprawy I 271.10.2015
 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 W oparciu o art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku Remizy Ochotnicznej Straży Pożarnej w Majdanie Wielkim Nr 164 dz. Geodezyjna nr 431/1 22-440 Krasnobród.


1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;
Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; um@krasnobrod.pl woj. lubelskie NIP 922-272-05-50 REGON 950 368 701 tel. (084) 660 7691 fax (084) 660 7692


2) Osoba upoważniona do kontaktów;
Sylwester LIZUT - Podinspektor ds. Inwestycji e-mail: um@krasnobrod.pl telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2 Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.


3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
WWW.krasnobrod.pl w zakładce przetargi


4) Termin realizacji zamówienia;
zakończenie: 10 grudnia 2015r.

5) Rodzaj zamówienia;
roboty budowlane


6) Tryb postępowania;
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 30 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.


7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej stałej instalacji gazowej zasilającej budynek Remizy OSP Majdan Wielki - ETAP I. 
Instalacja gazowa ma być wykonana z rur stalowych bez szwu przez spawanie lub miedziana na lut twardy. Połączenia rur z armaturą oraz do połączenia do zainstalowania aparatów gazowych mają zostać wykonane jako rozłączne (gwintowane).
 Zakres robót:
W ramach pierwszego etapu  robót wykonawca zobowiązany będzie do wybudowania wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek Remizy OSP w Majdanie Wielkim, sprawdzenia szczelności tej instalacji, przygotowania włączenia przewodów spalinowych do istniejącej wentylacji w pomieszczeniu kuchni oraz montażu kratek nawiewnych w pomieszczeniu kuchni.
Wszystkie aparaty gazowe które są opisane są w projekcie budowlanym Wewnętrznej Instalacji Gazowej  w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Wielkim   będą zainstalowane w ramach drugiego etapu inwestycji, który nie jest przewidziany do realizacji w ramach niniejszego zamówienia. Montaż aparatów gazowych: kotła gazowego c.o. i c.w.u., nagrzewnicy gazowej - 2 szt., kuchni gazowej 4-ro palnikowej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Od wykonawcy któremu przyznany zostanie kontrakt na realizację zamówienia nie będzie wymagane aby w ramach kontraktu Wykonawca montował aparaty gazowe wyszczególnione w projekcie budowlanym pod nazwą: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Wielkim opracowanym przez Usługi Projektowe Wróbel Henryk ul. Bazyliańska 34/7; 22-400 Zamość.     
Orientacyjny zakres robót:
INSTALACJA GAZOWA
1) Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. 15mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych obmiar = 2m;
2) Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych obmiar =25m;
3) Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych obmiar = 35m;
4) Montaż kształtek stalowych spawanych o śr. 25mm. Grubość ścianki do 4,5m obmiar = 10 szt.
5) Montaż kształtek stalowych spawanych o śr. 32mm. Grubość ścianki do 4,5mm obmiar =15szt.
6) Zawory kulowe o śr. 25mm o połączeniach spawanych obmiar = 3 szt.
7) Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65mm obmiar = 1 100m.
8) Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr. zewn. do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) obmiar = 7,8m2.
9) Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr. zewn. do 57 mm obmiar = 7,8m2.
10) Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 3 szt.
11) Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 cegieł na zaprawie cementowej obmiar = 5 szt.
12) Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 cegły. Obmiar = 8szt.
 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1) Rurociągi w instalacjach c. o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach obmiar 22m.
2) Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach obmiar = 30m.
3) Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach obmiar = 34m.
4) Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 - 900 mm i długości do 1600mm - rozmiar = 2 szt.
5) Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości. 600 - 900mm i długości do 1600mm obmiar = 1 szt.
6) Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 - 900 mm i długości do 1600mm. Obmiar = 3 szt.
7) Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-800 mm i dług. do 1600mm. Obmiar = 3 szt.
8) Wydłużki U-kształtowe o śr. zewnętrznej 18mm z rur miedzianych - obejścia słupów i filarów obmiar = 3 szt.
9) Wydłużki U - kształtowe o śr. zewnętrznej 22 mm z rur miedzianych - obejścia słupów i filarów. Obmiar = 3 szt.
10) Wydłużki U - kształtowe o śr. zewnętrznej 28mm z rur miedzianych - obejścia słupów i filarów obmiar = 3 szt.
11) Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników - obmiar = 9 kpl.
12) Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15mm termostatyczne obmiar = 9 szt.
13) Zawory powrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm. Obmiar = 9 szt.
14) Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm Obmiar = 4 szt.
15) Rozdzielacze c.o. o średnicy 20 mm obmiar = 2m.
16) Rury przejściowe stalowe dn 32mm obmiar = 12m.
17) Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych. Obmiar = 86m.
Podany wyżej zakres robót nie jest podstawą do wyceny oferty. Podstawą do wyceny oferty jest projekt budowlany WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w Majdanie Wielkim nr 164 dz. geodezyjna nr 431/1 22-440 Krasnobród.  
Wszystkie aparaty gazowe które są opisane są w projekcie budowlanym Wewnętrznej Instalacji Gazowej  w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Wielkim   będą zainstalowane w ramach drugiego etapu inwestycji, który nie jest przewidziany do realizacji w ramach niniejszego zamówienia. Montaż aparatów gazowych: kotła gazowego c.o. i c.w.u., nagrzewnicy gazowej - 2 szt., kuchni gazowej 4-ro palnikowej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.


8) Kryteria oceny ofert;
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: Kryterium cena = waga 100%

9) Miejsce i termin składania ofert;
Oferty w formie papierowej należy przesłać do dnia 29.09.2015r. do godziny 07:40 na adres Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.
                                          

                                          Burmistrz Krasnobrodu
                                           Kazimierz MISZTAL

Pliki do pobrania


Goganet