ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Modernizacja drogi gminnej nr 110872L we wsi Potok Senderki od km 0+600,00 do km 1+420,00

                                                      Krasnobród 2015-09-02

 Nr sprawy I 271.8.2015

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 W oparciu o art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Modernizację drogi gminnej nr 110 872 L w Potoku Senderkach od km 0+400,00 do km 0+700,00 (ETAP II).

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; um@krasnobrod.pl woj. lubelskie NIP 922-272-05-50 REGON 950 368 701 tel. (084) 660 7691 fax (084) 660 7692

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Sylwester LIZUT - Podinspektor ds. Inwestycji e-mail: um@krasnobrod.pl telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2 Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

WWW.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

4) Termin realizacji zamówienia;

zakończenie: 25 października 2015r.

5) Rodzaj zamówienia;

roboty budowlane

6) Tryb postępowania;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 30 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Modernizacji drogi gminnej nr 110 872 L w Potoku Senderki od km 0+400,00 do km 0+700,00 (ETAP II). Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja zgłoszeniowa w oparciu o którą Wykonawca zobowiązany jest wycenić cenę ofertową ryczałtową. Cena ryczałtowa ma obejmować wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 110 872 L na odcinku 0,3km w następującej kilometracji: 0+400,00 do km 0+700,00. Odcinek drogi od km 0+000,00 do km 0+400,00 oraz odcinek od km 0+700 do km 1+420,00 ujęty w dokumentacji zgłoszeniowej nie stanowi przedmiotu zamówienia. Orientacyjny zakres robót kształtuje się następująco:

1) Roboty ziemne – 940 m2

2) Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm – 450,00m2.

3) Ułożenie drogi z płyt betonowych YOMB o wymiarze 100X75cm – 640szt (490m2)

Długość modernizowanego odcinka drogi objętego zamówieniem wyniesie –0,30km w tym szerokość jezdni drogi wynosi: 3,5m.

8) Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: Kryterium cena = waga 100%

9) Miejsce i termin składania ofert;

Oferty w formie papierowej należy przesłać do dnia 08.09.2015r. do godziny 11:00 na adres Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.

                                           Burmistrz Krasnobrodu

                                           Kazimierz MISZTAL

Pliki do pobrania


Goganet