Ogłoszenie dot. usuwania wyrobów zawierających azbest w 2015

Ogłoszenie
Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2015 roku w ramach naboru uzupełniającego do „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” realizowanego przez samorząd Województwa Lubelskiego we współpracy z samorządami  lokalnymi województwa lubelskiego, w ramach Obszaru Priorytetowego: 2. Środowisko i infrastruktura, Obszaru Tematycznego: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” prosimy o składanie wniosków w terminie od 22 czerwca 2015 do 26 czerwca 2015 roku. Wnioski mogą składać osoby fizyczne do tut. Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem (dostępnym na stronie www.azbest.lubelskie.pl w zakładce „do pobrania”). Do wniosku (załącznik nr 2 do regulaminu) należy dołączyć :
1) wypełniony wniosek (w części I)
2) kserokopię zgłoszenia robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Zamościu lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (budynku) z mapką – potwierdzoną za zgodność z oryginałem
Uwaga: w ramach naboru uzupełniającego na rok 2015 przyjmowane będą wnioski wyłącznie na demontaże.

                                Burmistrz Krasnobrodu
                                Kazimierz Misztal

Goganet