Przebudowa drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin na odcinku Maciejówka - granica powiatu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 nr ref. I 271.3.2015

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin na odcinku Maciejówka - granica powiatu" 

Zadanie jest dofinansowywane z w ramach programu wieloletniego pod nazwą:

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.04.2015 pod numerem 75496-2015

Ogłoszenie opublikowane na Portalu Licytacji Elektronicznych  - Identyfikator licytacji elektronicznej L-98-2015 -Przebudowa drogi powiatowej nr 3262L.

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przebudowy drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin na czterech odcinkach o łącznej długości 3250m na podstawie czterotomowej dokumentacji budowlanej znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STANOWIĄ:

PROJEKTY BUDOWLANO - WYKONAWCZE OPRACOWANE PRZEZ NEOX SPÓŁKA Z o.o. ul. Wały Piastowskie 1/1508,  80-855 Gdańsk.

I. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin na odcinku maciejówka - Granica Powiatu Gm. Krasnobród w km 2+257 - 3+100.

II. Przebudowa drogi powiatowej nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin na odcinku Maciejówka - Granica powiatu gm. Krasnobród w km 3+100 - 3+900.

III. Przebudowa drogi powiatowej nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin na odcinku Maciejówka - Granica powiatu gm. Krasnobród 3+900 - 4+700. 

IV. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin na odcinku Maciejówka - Granica powiatu gm Krasnobród w km 4+700 - 5+507.

 oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Z uwagi iż wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizowanie zamówienia zostało określone w umowie jako wynagrodzenie ryczałtowe nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia załączony przez Zamawiającego na stronie internetowej przedmiar robót, który jest elementem wyłącznie pomocniczym do wyceny oferty.  Przedmiar robót nie stanowi również podstawy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty są Projekty Budowlane i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz własne kalkulacje Wykonawcy składającego ofertę. 

 W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca jest zobowiązany opracować, zatwierdzić projekt zmiany organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin na odcinku Maciejówka - Granica powiatu oraz wprowadzić wyżej wymienioną zmianę organizacji ruchu na czas budowy(prowadzenia robót budowlanych).

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania


Goganet