Nabór na wolne stanowisko - Sekretarz Gminy Krasnobród

Burmistrz Krasnobrodu
z dniem 09 lutego 2015 roku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE KIEROWNICZE
           Opis stanowiska: Sekretarz Gminy Krasnobród


1. Stanowisko pracy: Stanowisko pracy jest związane z pracą umysłową przy komputerze w pozycji siedzącej, prowadzeniem rozmów telefonicznych, a także z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz w terenie według potrzeb. Na stanowisku pracy brak wyposażenia w specjalistyczne urządzenia umożliwiające pracę osobom niewidomym.

2.  Miejsce pracy:  Praca w budynku Urzędu. Do budynku prowadzi podjazd umożliwiający wjazd wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek posiada toalety dostosowane dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem stanowiska pracy:
1/ Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo i administracja,
c) co najmniej 4 – letni staż pracy - na stanowiskach urzędniczych w jednostkach wymienionych w art.2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1202), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa art. 2 ww. ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe
f) nieposzlakowana opinia,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Sekretarza Gminy,
h) posiadanie kwalifikacji wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku:posiadanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, prawa administracyjnego, prawa pracy

2/ Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz przepisów prawa z nim związanych. Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o samorządzie gminnym,
b) znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, Instrukcja kancelaryjna
c) znajomość ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym,
d) komunikatywność, dobra organizacja pracy, wytrwałość, odporność na stres,
e) umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków,
f) znajomość obsługi komputera (Pakiet Office),
g) umiejętność obsługi urządzeń biurowych (fax, ksero),
h) prawo jazdy kat. B,
i) znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) organizowanie pracy urzędu,
b) opracowywanie projektów struktury organizacyjnej urzędu,
c) czuwanie nad wykonywaniem uchwał rady miejskiej,
d) nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków
e) przestrzeganie zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw,
f) nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i Kpa,
g) zapewnienie publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie miasta,
h) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
i) organizowanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych,
j) kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w urzędzie,
k) koordynowanie działań Urzędu w zakresie sprawowania kontroli i współdziałania w tym zakresie z komisjami rady,
l) nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników urzędu,
ł) koordynowanie kontroli zarządczej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych.

5. Wymagane dokumenty:
1/ Życiorys (CV) – podpisany odręcznie.
2/ List motywacyjny – podpisany odręcznie.
3/ Kwestionariusz osobowy – podpisany odręcznie.
4/ Dokument/y poświadczający/e wykształcenie (dyplom/y ukończenia studiów wyższych).
5/ Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy oraz ukończone kursy i szkolenia.
6/ Zaświadczenia lub opinie z poprzednich miejsc pracy w przypadku ich posiadania.
7/ Oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane odręcznie.
8/ Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych - podpisane odręcznie.
9/ Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych – podpisane odręcznie.
10/ Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – podpisane odręcznie.
11/ Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

Dokumenty powinne być składane w oryginale, natomiast określone w pkt 5 ppkt 4, 5, 6 mogą być załączone w formie kserokopii.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV , powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202 j.t.)” - podpisane odręcznie.

6.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres:
Urząd Miejski w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród - z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Krasnobród”
 - w terminie do dnia  24 lutego 2015r."
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE
Osoby , które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania , będą informowane telefonicznie, drogą mailową bądź pisemnie o rodzaju techniki naboru , która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru . Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy
Urzędu pod numerem (84) 6607691,
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul. 3 Maja 36.


/-/ Kazimierz Misztal
Burmistrz Krasnobrodu


Goganet