Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Majdan Skierbieszowski oraz Sady gm.Skierbieszów stanowiących własność gminy Krasnobród.

BURMISTRZ KRASNOBRODU ogłasza   pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Majdan Skierbieszowski oraz Sady gm.Skierbieszów  stanowiących własność gminy Krasnobród.

1.Działka oznaczona nr 2 o pow.ogólnej 0,7674ha w miejscowości Majdan Skierbieszowski  cena wywoławcza   - 7800,00zł. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego określona jest jako teren upraw rolnych i w części las.
        
2. Działka oznaczona nr 58/1 o pow.ogólnej 0,5736ha w miejscowości Majdan Skierbieszowski  cena wywoławcza   - 5800,00zł. Według Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego określona jest jako teren upraw rolnych
i w części las.

 3. Działka oznaczona nr 242 o pow.ogólnej 0,9718ha w miejscowości Majdan Skierbieszowski  cena wywoławcza   - 9160,00zł. Według Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego określona jest jako teren upraw rolnych
i w części las.

4.Działka oznaczona nr 314 o pow.ogólnej 0,9586ha w miejscowości Majdan Skierbieszowski  cena wywoławcza   - 9870,00zł. Według Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego określona jest jako teren upraw rolnych
i w części las.

5. Działka oznaczona nr 702 o pow.ogólnej 0,4987ha w miejscowości Majdan Skierbieszowski  cena wywoławcza   - 5000,00zł. Według Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego określona jest jako teren upraw rolnych
i w części las.

6. Działka oznaczona nr  548 o pow.ogólnej 0,03ha w miejscowości Sady - cena wywoławcza   - 170,00zł. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego określona jest jako teren upraw rolnych.
 
7.Działka oznaczona nr 549/1 o pow.ogólnej 0,12ha w miejscowości Sady -  cena wywoławcza   - 630,00zł. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego określona jest jako teren upraw rolnych.

    Przetarg   nieograniczony  odbędzie  się  dniu 24 października 2014r. o godz.10 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul.3 Maja 36.
    Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić
w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Krasnobrodzie. Za prawidłowe wniesione uznaje się wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym  Urzędu Miejskiego do dnia 20 października  2014r.
Nieruchomości  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.
    Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, natomiast wadia pozostałym uczestnikom przetargu podlegają zwrotowi.
    Osobie , która przetarg wygrała nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej , wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
    Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie , pokój nr 9 lub telefonicznie (084) 6607691.
    Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Krasnobród, 18 września 2014r.


Goganet